ZAPOSLENICI

Dr.sc. Sanja Lazanin

Radno mjesto: Znanstvena suradnica

Zvanje: Viša znanstvena suradnica

Kontakt

Email:

sanja.lazanin@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

 • doktorirala povijest 2006. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • magistrirala povijest 2002. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • diplomirala njemački jezik i književnost i povijest 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013.)
 • izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest (2015.)

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (1998.– )
 • vanjska suradnica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • članica uredništva znanstvenoga časopisa Migracijske i etničke teme (2000.–)
 • glavna urednica znanstvenoga časopisa Migracijske i etničke teme (2009.–2012.)

Znanstveni interes

etničke, demografske i migracijske teme vezane uz hrvatski prostor u ranome novom vijeku, urbana povijest, kulturna povijest (slika Drugoga, stereotipi), vojnokrajiški sustav na prostoru današnje Hrvatske, njemačka paleografija

Projekti

 • Hrvatska – nova imigracijska zemlja? (IMIN, 2020-; voditeljice: dr. sc. S. Kuti i M. Gregurović)
 • Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa (IMIN, 2007-2014; voditeljica: dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes)
 • Hrvatski etnički razvitak i pluralnost: komparativno viđenje (IMIN, 2002-2006; voditeljica: dr. sc. Ružica Čičak-Chand)
 • Hrvatski etnički razvitak u komparativnoj perspektivi (IMIN, 1998-2002; voditeljica: dr. sc. Ružica Čičak-Chand)
 • međunarodni projekt Triplex Confinium (vanjska suradnica; voditelj: dr. sc. Drago Roksandić)

Odabrana bibliografija

Knjige

 • Slika Drugoga i pismo o Sebi: grof Josip Rabatta (1661.–1731.) o Hrvatskoj i sebi. Zagreb: Srednja Europa, 2014.
 • Priručnik iz njemačke paleografije. Zagreb: Tipex, 2004.

 
Radovi u časopisima i knjigama

 • “Uvjeti naseljavanja njemačkih obitelji u Slavonsku vojnu krajinu početkom 19. stoljeća”, Godišnjak njemačke zajednice – DG Jahrbuch, Osijek, 2019, god. 26, str. 231–242. (suautorica Hajnalka Lakatos)
 • Naseljavanje njemačkih protestantskih obitelji u Slavonsku vojnu krajinu krajem 18. i početkom 19. stoljeća, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2018, god. 34, br. 2, str. 165–198.
 • “Franz Vaniček, Vinkovačka gimnazija i njemački kulturni utjecaj u istočnoj Hrvatskoj”, u: Robert Skenderović i Stanko Andrić (ur.). Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija – Franz Vaniček and the Historiography of the Military Frontier: zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017, str. 311–332.
 • “Refugees became pirates: An overview of the historiographic research into the Senj Uskoks and their activities in the Adriatic Sea”, u: Isao Koshimura (ur.). Marine Merchant & Pirates during the 16th and 17th Centuries. Uskok of the Adriatic Sea and Wako of the East China Sea, Tokio: Sairyusha Co., 2016, str. 33–48.
 • “Upravitelj vukovarskog vlastelinstva Jakob Anton Pöhr von Rosenthal (u. 1759.)”, u: Lovorka Čoralić i dr. (ur.). Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016, str. 57–60.
 • “Zapovjednik Karlovačkog generalata grof Josip Rabatta (1661. – 1731.)”, u: Lovorka Čoralić i dr. (ur.). Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016, str. 166–173.
 • “Prosvjetiteljstvo i predodžbe o stanovništvu Vojne krajine u 18. stoljeću”, u: Drago Roksandić (ur.). Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti “prosvijećene” modernizacije:zbornik radova s hrvatsko-srpskog znanstvenog kolokvija 2011.Zagreb: FF Press, 2014, str. 175-186.
 • “Percepcija Vojne krajine tijekom vladanja Josipa II: opis Varaždinskoga generalata 1783.”, Historijski zbornik, Zagreb, 2011, god. LXIV, br. 2, str. 435-458.
 • “Hrvatska povijest i narod u izvještaju Josepha Friedricha von Sachsen-Hildburghausena”, Godišnjak njemačke zajednice – DG Jahrbuch, Osijek, 2010, god. 17, str. 55-64.
 • “Nastanak modernih gradova – Vinkovci i Vukovar”, u: Božo Biškupić (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije, sv. 1. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 365-372.
 • “Etničke i konfesionalne skupine u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu u 18. i početkom 19. stoljeća”, Razprave in gradivo, Ljubljana, 2008, br. 56-57, str. 190-211.
 • “Stanovništvo Vinkovaca i Vukovara u razdoblju njihova oblikovanja u urbane cjeline: kraj 18. i početak 19. stoljeća”, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2007, god. 23, br. 3, str. 225-249.

 

Opširnija bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=228016

 

Skip to content