EDUKACIJA

Nastavna djelatnost

Prenošenje znanja stečenih istraživačkom djelatnošću Instituta nije samo obveza Instituta prema znanstvenoj zajednici i društvu, već i važna investicija u budućnost društvenog istraživanja, posebno u području migracija, etničnosti i identiteta. 

 

Više od dvadeset pet godina istraživači Instituta uključeni su u preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na hrvatskim sveučilištima kao nositelji kolegija, predavači ili voditelji vježbi i seminara, prateći pritom najširi raspon tema, ali i dajući znanstveni i popularni doprinos širenju znanja o području migracija, etničnosti, nacionalnim/etničkim manjinama i hrvatskom iseljeništvu. Više istraživača sudjeluje u nastavi na nekoliko odsjeka na Filozofskom fakultetu, Učiteljskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a neki na pojedinim visokim školama ili drugim sveučilištima. Istraživači Instituta također su organizatori i predavači na međunarodnim i domaćim poslijediplomskim tečajevima, a njihove knjige, znanstveni radovi i skripte koriste se u nastavi svih razina društveno-humanističkih studija.

 

IMIN je bio partner ili koordinator u više međunarodnih projekata. Rezultati istraživanja projekata IMIN-a primjenjivani su i pri edukaciji vezanoj uz probleme migracija i etničnosti u okviru seminara za srednjoškolske nastavnike u sklopu međunarodnih Comenius 3 Network projekata Migration and Intercultural Relations (2002-2005.) i Learning Migration – Learning about migration and intercultural relations in school and teacher training (2005-2008.).

SANJA LAZANIN

Odsjek za povijest

Predmeti: Uvod u njemačku paleografiju I, Uvod u njemačku paleografiju II

Godina izvođenja: 2000.-2006.

 

SANJA LAZANIN

Odsjek za povijest

Predmeti: Uvod u njemačku paleografiju I, Uvod u njemačku paleografiju II, godina izvođenja: 2006.- 2020.

Sveučilišni preddiplomski studij povijesti

Zvanje: naslovni docent

 

DUBRAVKA MLINARIĆ

Odsjek za povijest

Predmet: Kartografski izvori hrvatskih zemalja: ekohistorijski pristup

Godina izvođenja: 2008.-2013.

Sveučilišni doktorski studij: ranoga novog vijeka

 

SANJA LAZANIN

Odsjek za povijest

Predmeti: Uvod u njemačku paleografiju I, Uvod u njemačku paleografiju II, godina izvođenja: 2010./2011.

Sveučilišni diplomski Modul „Ranonovovjekovna povijest – Europske regije i hrvatska povijest u ranome novom vijeku, cca. 1450.-1800.: habsburška, mletačka i osmanska baština u komparativnoj perspektivi“

 

SANJA LAZANIN

Odsjek za povijest

Predmet: Njemačka paleografija, godina izvođenja: 2008.-2011.

Sveučilišni doktorski studij ranoga novog vijeka

 

DUBRAVKA MLINARIĆ

Odsjek za povijest

Predmet: Kartografski izvori za predmodernu povijest, godina izvođenja: 2014.-

Sveučilišni doktorski studij predmoderne povijesti

 

SANJA LAZANIN

Odsjek za povijest

Predmeti: Njemačka paleografija (nositeljica kolegija); Socijalan i kulturna povijest u srednjem i ranome novom vijeku (nositelji kolegija Zrinka Nikolić-Jakus i Marko Šarić), godina izvođenja: 2017. –

Sveučilišni doktorski studij predmoderne povijesti 

Zvanje: naslovni docent

MARGARETA GREGUROVIĆ

Katedra za socijalnu politiku, Studijski centar socijalnog rada

Predmet: Marginalne grupe; godina izvođenja: 2017./2018.

Sveučilišni preddiplomski studijski program studija socijalnog rada (3. semestar, 2. godina) – nositelj kolegija doc. dr. sc. T. Matković

ANĐELKO MILARDOVIĆ

Odsjek za sociologiju

Predmeti: Politologija, Sociologija politike i Suvremene političke ideje i ideologije, 1997. godine

FILIP ŠKILJAN

Odsjek za povijest

Predmet: Povijest Balkana u 20. stoljeću; godina izvođenja: 2008./2009.; 2009./2010.; 2011./2012.

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti

 

FILIP ŠKILJAN

Odsjek za povijest

Predmet: Odabrane teme iz hrvatske povijesti 20. stoljeća, godina izvođenja: 2010./2011.

Diplomski sveučilišni studij

Zvanje: docent

 

MARINA PERIĆ KASELJ

Odsjek za povijest

Predmet: Sociologija hrvatske dijaspore; godina izvođenja: 2013-14

Sveučilišni diplomski izborni predmet

Zvanje: provjera predavanja/nositelj prof. dr. sc. Mijo Korade

MARINA PERIĆ KASELJ

Odsjek za sociologiju

Predmet: Sociologija hrvatskog društva 2-religiske promjene u hrvatskom društvu; godina izvođenja: 2017/18

Sveučilišni preddiplomski obvezni predmet

Zvanje: provjera predavanja/nositelj prof. dr. sc. Stipan Tadić

Predmet: Kulturna antropologija; godina izvođenja: 2018/19-

Sveučilišni preddiplomski obvezni/izborni predmet

Zvanje: naslovni docent/nositelj kolegija

Predmet: Sociologija hrvatske dijaspore;  godina izvođenja: 2018/19-

Sveučilišni diplomski izborni predmet

Zvanje: naslovni docent/nositelj kolegija

 

KATICA JURČEVIĆ

Odsjek za sociologiju

Sveučilišni preddiplomski studij, predmet: Sociologija migracija i etničnosti

 

MARINA PERIĆ KASELJ

Odsjek za demografiju

Zvanje: naslovni docent/nositelj kolegija

Sveučilišni preddiplomski: obvezni predmet

Predmet: Metode istraživanja hrvatskog istraživanja; godina izvođenja: 2019/20-

Sveučilišni preddiplomski: izborni predmet

Predmet: Hrvati u Južnoj Americi; godina izvođenja: 2020/21-

KREŠIMIR BUŠIĆ

Odsjek za demografiju

Predmet: Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice

 

KREŠIMIR BUŠIĆ

Odsjek za povijest

Predmeti: Povijest Hrvata u Vojvodini-nacionalni i kulturni identitet

Hrvati u staroj dijaspori

Hrvatska politička povijest 19. i 20. stoljeća

Opća povijest 20. stoljeća

Hrvatsko građansko društvo 1861.-1914.

Usmena povijest o ratovima u Hrvatskoj

Totalitarni režimi

 

NATASHA KATHLEEN RUŽIĆ

Odsjek za komunikologiju

Sveučilišni preddiplomski: izborni predmet

Predmet: Computer-communicated communication and virtual teams management, godina izvođenja: 2018.- 2021.

 

MARIA FLORENCIA LUCHETTI

Odsjek za sociologiju

Predmet: Sociologija kulture i umjetnosti; godina izvođenja: 2019.-2021.

Sveučilišni preddiplomski izborni predmet

Zvanje: provjera predavanja/nositelj prof. dr. sc. Stipan Tadić

Odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo

Predmet: Metode istraživanja hrvatskog iseljeništva; godina izvođenja: 2020./2021.

Sveučilišni preddiplomski: obvezni predmet

Zvanje: provjera predavanja/nositelj doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj


MATIJAS BAKOVIĆ

Odsjek za kroatologiju

Sveučilišni preddiplomski obvezni/izborni predmeti; 2017/2018.

Predmeti: Fonologija i morfologija hrvatskoga jezika; Sintaksa hrvatskoga jezika;

Povijest hrvatskoga standardnoga jezika; Jezik i kultura Hrvata u BiH

Sveučilišni preddiplomski obvezni/izborni predmeti; 2018/2019.

Predmeti: Morfologija hrvatskoga jezika; Sintaksa hrvatskoga jezika; Povijest hrvatskoga književnoga jezika; Uređivanje teksta; Jezik i kultura Hrvata u BiH

Sveučilišni preddiplomski obvezni/izborni predmeti; 2019/2020.

Predmeti: Morfologija hrvatskoga jezika; Sintaksa hrvatskoga jezika; Povijest hrvatskoga književnoga jezika; Hrvatski glagolizam; Jezik i kultura Hrvata u BiH

Sveučilišni preddiplomski obvezni/izborni predmeti; 2020/2021.

Predmeti: Morfologija hrvatskoga jezika; Sintaksa hrvatskoga jezika; Hrvatski glagolizam; Jezik i kultura Hrvata u BiH

SANJA KLEMPIĆ BOGADI

Sveučilište: Sveučilište u Zagrebu

Fakultet: Učiteljski fakultet

Odsjek:

Zvanje:

Predmeti: Geografija 1, Geografija 2

Godina izvođenja: 2009.-2011.

Sveučilišni preddiplomski: integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij

SONJA PODGORELEC

Odsjek produkcije

Predmet: Istraživanje tržišta, godina izvođenja: 2004.-

Sveučilišni preddiplomski studij produkcije

SANJA KLEMPIĆ BOGADI

Geografski odsjek

Predmet: Suvremene sociogeografske teme, godina izvođenja: 2010.-

Sveučilišni diplomski studij geografije

Zvanje: naslovni izvanredni profesor

SNJEŽANA GREGUROVIĆ

Odjel za sociologiju

Sveučilišni preddiplomski studij sociologije

Predmeti: Uvod u sociologiju braka i obitelji; godina izvođenja: 2017./2018.

Zvanje: naslovni docent

SIMONA KUTI

Odsjek: Odjel za sociologiju

Predmeti: Transnational Social Spaces, Case Study, godina izvođenja: 2014./2015. – nositelj kolegija prof. dr. sc. S. Božić

Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij sociologije i združeni međunarodni studij kulturne sociologije

 

SIMONA KUTI

Katedra za sociologiju

Predmet: Sociologija migracija, 

godina izvođenja: 2019.-

Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij sociologije

Zvanje: naslovni docent

ANĐELKO MILARDOVIĆ

Predmet: Politički marketing, 2012. godine

Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

 

ANĐELKO MILARDOVIĆ

Politologija, Povijest političkih ideja i Suvremene političke ideje i ideologije, 2004. godine

Dodiplomski studij Mediji i kultura društva

ANĐELKO MILARDOVIĆ

Predmet: Temeljni pojmovi politike ideje (trajni vanjski angažman), godina: 2016.

Preddiplomski studij

ANĐELKO MILARDOVIĆ

Predmet: Uvod u politologiju, godina: 2012.

Preddiplomski studij

ANĐELKO MILARDOVIĆ

Predmet: Globalizacija, metodologija, mediteranski korijeni globalizacije, godina: 2019.

Doktorski studij međunarodnih odnosa

NATASHA KATHLEEN RUŽIĆ

Odsjek obrazovanja (ITAS nastavnik)

EDX3280 Matematika u srednjem i višem razredu osnovne škole; EDX3270 Engleski kurikulum i pedagogija u višim razredima osnovne škole; EDE4103 Višerazinska pedagogija i kurikulum u ranom djetinjstvu; godina provedbe: 2015.

EDE3103 Perspektive ranih godina kurikuluma, igre i pedagogije; EDE4012 Međukulturna komunikacija u ranom djetinjstvu;  EDE2101 Konteksti ranog odgoja i obrazovanja; EDP2111 Uloge učitelja; EDC2100 Upravljanje potpornim okruženjima za učenje; EDH2151 Praktični studiji pokretagodina provedbe: 2014.

MARIA FLORENCIA LUCHETTI

Odsjek za sociologiju

Predmet: Argentinska društvena povijest; godina izvođenja: 2006.-2014.

Sveučilišni diplomski obvezni predmet

Zvanje: predavačica/nositelj prof.  dr. sc. Fortunato Mallimaci


Istraživačka praksa: Inventarizacija i katalogizacija audiovizualnih dokumenata; godina izvođenja: 2009.-2012.

Sveučilišna diplomska izborna istraživačka praksa

Zvanje: suradnica/nositelj doc. dr. sc. Fernando Ramírez Llorens

Skip to content