Časopis Migracijske i etničke teme – MET

Migracije i etničnost aktualna su i afirmirana područja suvremenih društvenih istraživanja. Nove pojave i procesi u svijetu – globalizacija, sve veća prostorna pokretljivost ljudi, delokalizacija i relokalizacija kulture – razlog su sve većeg znanstvenoga zanimanja za pitanja migracija, etničnosti i identiteta. Istraživačima koji se bave tom tematikom časopis Migracijske i etničke teme otvara na svojima stranicama mogućnost razmjene ideja, javnih debata i interdisciplinarnoga dijaloga.

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme prvenstveno objavljuje znanstvene radove o migracijama, problematici vezanoj uz migracije i demografske promjene te radove o različitim aspektima etničnosti i identiteta u međunarodnom, nacionalnom i međunacionalnom kontekstu. Prilozi donose teorijska dostignuća te empirijske analize i studije u širokom rasponu disciplinarnih pristupa.

Kao internacionalan, časopis uistinu pokriva svojim interesom cijeli svijet; radovi se  objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima. Međunarodni karakter časopisa definiran je kako tematikom članaka tako i međunarodnim sastavom autora, recenzenata, uredništva i izdavačkoga savjeta.

U časopisu se objavljuju u prvome redu znanstveni radovi, ali i drugi prilozi od znanstvenoga i stručnoga interesa: eseji, stručni radovi, osvrti, recenzije, prikazi i priopćenja o znanstvenim skupovima.

Svi znanstveni radovi podliježu strogom recenzentskom postupku koji uključu­je inicijalnu uredničku provjeru i najmanje dvije dvostruko slijepe recenzije anoni­mnih recenzenata.

Zaprimanje i objavljivanje radova se ne naplaćuje.

Cjeloviti tekstovi radova dostupni su na mrežnoj stranici Hrčka – portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske i na mrežnim stranicama sustava za uređivanje časopisa (OJS).

Časopis omogućava otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju. Institut za migracije i narodnosti kao izdavač podržava Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu.

Glavna urednica 

Margareta Gregurović, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Izvršna urednica

Simona Kuti, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Tajnica 

Viktorija Kudra Beroš, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

E-pošta: met@imin.hr
Bivši glavni urednici
 

Sanja Klempić Bogadi (2013.-2020.)

Sanja Lazanin (2009.–2012.)

Jadranka Čačić-Kumpes (2005.–2008.)

Laura Šakaja (2002.–2004.)

Emil Heršak (1990.–2001.)

Milan Mesić (1985.–1989.)
Uredništvo 

Florian Bieber, Zentrum für Südosteuropastudien, Karl-Franzens Üniversität, Graz, Österreich

Hariz Halilovich, School of Global, Urban and Social Studies, RMIT University, Melbourne, Australia

Sanja Klempić Bogadi, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Sanja Lazanin, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Mojca Pajnik, Fakulteta za društvene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Igor Štiks, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd,

Marko Valenta, NTNU – Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

Daphne Naomi Winland, Faculty of Liberal Arts & Professional Studies, York University, Toronto, Canada

Drago Župarić-Iljić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Međunarodni izdavački savjet

Jadranka Čačić-Kumpes (Zadar)

Petr Dostál (Praha)

Emil Heršak (Zagreb)

Marie-Antoinette Hily (Poitiers)

Vjeran Katunarić (Zadar)

Joanna Kurczewska (Warszawa)

Armando Montanari (Roma)

Mirjana Morokvašić-Müller (Paris)

Rainer Münz (Berlin)

Maria Nazaré Oliveira Roca (Lisboa)

Rinus Penninx (Amsterdam)

Sonja Podgorelec (Zagreb)

Sergej Romanenko (Moskva)

Carl-Ulrik Schierup (Norrköping)

Laura Šakaja (Zagreb)

Jernej Zupančič (Ljubljana)

 
 

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme izlazio je tromjesečno od 1985.–2009. (do 2000. pod nazivom Migracijske teme: časopis za istraživanje migracija i narodnosti). Od 2010. do 2020. izlazio je u tri broja godišnje, a od 2021. u dva broja godišnje.


Tekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u:
 

CAB Abstracts (Wallingford, UK)

CEEAS – Central & Eastern European Academic Source (EBSCO, Ipswich, USA)

CEEOL – Central and Eastern European Online Library (Frankfurt am Main, Germany)

DOAJ – Directory of Open Access Journals (IS4OA, UK)

EBSCO Essentials (EBSCO, Ipswich, USA)

ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (NSD, Bergen, Norway)

HeinOnline (Getzville, New York, USA)

International Bibliography of the Social Sciences (ProQuest, Ann Arbor, USA)

Linguistics and Language Behaviour Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA)

Political Science Complete (EBSCO, Ipswich, USA)

SocINDEX with Full Text (EBSCO, Ipswich, USA)

Sociological Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA)

Social Services Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA)

Worldwide Political Science Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA)

UPUTE SURADNICIMA

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme prvenstveno objavljuje znanstvene radove o migracijama, problematici vezanoj uz migracije i demografske promjene te radove o različitim aspektima etničnosti i identiteta u međunarodnom, nacionalnom i međunacionalnom kontekstu. Prilozi donose teorijska dostignuća te empirijske analize i studije u širokom rasponu disciplinarnih pristupa. Časopis objavljuje i druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa: eseje, stručne radove, osvrte, recenzije, prikaze, bilješke o znan­stvenim skupovima itd.

Radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po po­seb­noj odluci uredništva i na drugim jezicima.

Svi znanstveni radovi podliježu strogom recenzentskom postupku koji uključuje inicijalnu uredničku provjeru i dvije dvostruko slijepe recenzije anonimnih recenzenata.

Zaprimanje i objavljivanje radova se ne naplaćuje.

Uvjeti za predaju radova

Radovi se uredništvu dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa (Open Journal System) postavljenog na mrežnim stranicama časopisa: https://ojs.imin.hr/index.php/met/index. Na prvoj stranici valja navesti samo ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove u kojoj je autor zaposlen, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa te broj telefona.

Poželjno je da radovi budu opsega 28.800–57.600 znakova zajedno s raz­ma­cima, a recenzije knjiga i časopisa, te bilješke i izvještaji o znan­stvenim skupovima kao i drugim zanimljivostima vezanim uz tematiku časopisa 5400–9000 znakova.

Uz radove potrebno je priložiti bilješku o autoru (50–100 riječi) i sažetak (opsega od oko 250 riječi) na jeziku kojim je tekst pi­san i engleskom jeziku. Za tekstove koji nisu pisani na engleskom jeziku potrebno je priložiti i prošireni sažetak (opsega od oko 1500 riječi).Sa­žetak treba sadržavati opći prikaz teme, metodski pristup, glavne rezultate i zaključak. Iza sažetaka treba navesti ključne riječi (do sedam) na istim jezicima.

Grafičke priloge (tablice, slike, grafikone itd.) valja prirediti u crno-bijeloj tehnici i priložiti ih unutar teksta članka na mjestima gdje trebaju biti prikazani. Sve slike, grafikone i dijagrame valja dodatno (u adekvatnoj razlučivosti) priložiti u izvornom elektronskom formatu (.jpg, .gif, .xls itd.). U slučaju preuzimanja priloga iz drugog izvora autori su sami dužni osigurati dopuštenje.

Etika objavljivanja

Časopis se zalaže za promicanje najviših etičkih postupaka objavljivanja i održavanja integriteta znanstvenog rada. Iako nije član Odbora za etiku objavljivanja − COPE-a, časopis se pridržava njihovog Etičkog postupnika čija načela potanko navode što se očekuje od ključnih sudionika u procesu objavljivanja: autora, recenzenata, urednika i izdavača. Jasne upute za sve sudionike također nalaze se u dokumentu Izjava o etici objavljivanja i postupcima zlouporabe.

Časopis objavljuje neobjavljene radove. Slanjem rada autori potvrđuju da se radi o njihovom vlastitom i originalnom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost (osobito u vezi s plagiranjem, krivotvorenjem podataka, suvišnim publikacijama istovjetnog izvornog znanstvenog rezultata, zlouporabom autorstva i dr.). Autori jamče da rad nije objavljen u nekoj drugoj publikaciji i da nije istodobno poslan na procjenu u druge časopise.

Citiranje i navođenje literature

Reference u tekstu treba navesti ovako: (Katunarić, 1986), odnosno (Berger i Luckmann, 1966: 91) itd. Oznake »ibid.«, »op. cit.« i sl. u pravilu se ne koriste. Sve reference navode se latiničnim pismom.

Literatura se abecednim redom na kraju teksta navodi ovako:

Knjiga

Delanty, G. i Rumford, C. (2005). Rethinking Europe: Social Theory and the Implications of Europeanization. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203640050

Prilog u zborniku

Pries, L. (2012). Zwischen methodologischem Nationalismus und raumlosem Kosmopolitismus – die Transnationalisierung von Vergesellschaftung, u: H.-G. Soeffner (ur.). Transnationale Vergesellschaftungen. Wiesbaden: VS Springer, 1037–1046. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18971-0_96

Članak u časopisu

Podgorelec, S. i Bara, M. (2014). Žensko iskustvo migracija i starenja – pogled s otokâ, Migracijske i etničke teme, 30 (3): 379–404. https://doi.org/10.11567/met.30.3.5

Mrežni izvor

Cassarino, J.-P. (2009). EU Mobility Partnerships: Expression of a New Compromise, u: Migration Policy Institute – Migration Information Source, September 2009, http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=741 (28. 11. 2010.).

Korporativni izvor

UNESCO (2006). UNESCO Guidelines on Intercultural Education. Paris.

Navodi li se više radova jednog autora koji su objavljeni iste godine, prvi se označava – (1991a), drugi – (1991b) itd.

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektronskom formatu. Članci objavljeni u časopisu se, uz pravilno citiranje, smiju besplatno koristiti u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe (sukladno licenci CC-BY-NC).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content