Časopis MET

Migracije i etničnost aktualna su i afirmirana područja suvremenih društvenih istraživanja. Nove pojave i procesi u svijetu – globalizacija, sve veća prostorna pokretljivost ljudi, delokalizacija i relokalizacija kulture – razlog su sve većeg znanstvenoga zanimanja za pitanja migracija, etničnosti i identiteta. Istraživačima koji se bave tom tematikom časopis Migracijske i etničke teme otvara na svojima stranicama mogućnost razmjene ideja, javnih debata i interdisciplinarnoga dijaloga. 

 
Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme prvenstveno objavljuje znanstvene radove o migracijama, problematici vezanoj uz migracije i demografske promjene te radove o različitim aspektima etničnosti i identiteta u međunarodnom, nacionalnom i međunacionalnom kontekstu. Prilozi donose teorijska dostignuća te empirijske analize i studije u širokom rasponu disciplinarnih pristupa. Kao internacionalan, časopis uistinu pokriva svojim interesom cijeli svijet; radovi se  objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima. Međunarodni karakter časopisa definiran je kako tematikom članaka tako i međunarodnim sastavom autora, recenzenata, uredništva i izdavačkoga savjeta. 
 
U časopisu se objavljuju u prvome redu znanstveni radovi, ali i drugi prilozi od znanstvenoga i stručnoga interesa: eseji, stručni radovi, osvrti, recenzije, prikazi i priopćenja o znanstvenim skupovima.
 
Cjeloviti tekstovi radova dostupni su na mrežnoj stranici Hrčka – portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.
 

Časopis omogućava otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju. Institut za migracije i narodnosti kao izdavač podržava Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu.

 
Glavna urednica 
Sanja Klempić Bogadi, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
 
Izvršna urednica
Margareta Gregurović, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
 
 
Tajnica 
Jasna Blažević
E-pošta: met@imin.hr
Uredništvo 

Dragan Bagić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Florian Bieber, Zentrum für Südosteuropastudien, Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich

Nihad Bunar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige

Eva Janska, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česká republika

Sanja Lazanin, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Mojca Pajnik, Mirovni inštitut, Ljubljana, Slovenija

Sonja Podgorelec, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Laura Šakaja, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Igor Štiks, Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, Edinburgh, UK

Međunarodni izdavački savjet
Jadranka Čačić-Kumpes (Zadar)
Petr Dostál (Praha
Emil Heršak (Zagreb
Marie-Antoinette Hily (Poitiers
Vjeran Katunarić (Zadar
Joanna Kurczewska (Warszawa)
Armando Montanari (Roma
Mirjana Morokvašić-Müller (Paris
Rainer Münz (Berlin
Maria Nazaré Oliveira Roca (Lisboa
Rinus Penninx (Amsterdam
Sergej Romanenko (Moskva
Carl-Ulrik Schierup (Norrköping
Marko Valenta (Trondheim
Jernej Zupančič (Ljubljana)
 
Bivši glavni urednici
Sanja Lazanin (2009.–2012.)
Jadranka Čačić-Kumpes (2005.–2008.)
Laura Šakaja (2002.–2004.)
Emil Heršak (1990.–2001.) 
Milan Mesić (1985.–1989.)

Upute suradnicima

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme prvenstveno objavljuje znanstvene radove o migracijama, problematici vezanoj uz migracije i demografske promjene te radove o različitim aspektima etničnosti i identiteta u međunarodnom, nacionalnom i međunacionalnom kontekstu. Prilozi donose teorijska dostignuća te empirijske analize i studije u širokom rasponu disciplinarnih pristupa.. Časopis objavljuje i druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa: eseje, stručne radove, osvrte, recenzije, prikaze, bilješke o znan­stvenim skupovima itd.

Radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po po­seb­noj odluci uredništva i na drugim jezicima.

Svi znanstveni radovi podliježu strogom recenzentskom postupku koji uključuje inicijalnu uredničku provjeru i dvije dvostruko slijepe recenzije anonimnih recenzenata.

Zaprimanje i objavljivanje radova se ne naplaćuje.

 

Uvjeti za predaju radova

Radovi se uredništvu dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa (Open Journal System) postavljenog na mrežnim stranicama časopisa: https://ojs.imin.hr/index.php/met/index. Na prvoj stranici valja navesti samo ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove u kojoj je autor zaposlen, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa te broj telefona.

Poželjno je da radovi budu opsega 28.800–57.600 znakova zajedno s raz­ma­cima, a recenzije knjiga i časopisa, te bilješke i izvještaji o znan­stvenim skupovima kao i drugim zanimljivostima vezanim uz tematiku časopisa 5400–9000 znakova.

Uz radove potrebno je priložiti bilješku o autoru (50–100 riječi) i sažetak (opsega od oko 250 riječi) na jeziku kojim je tekst pi­san i engleskom jeziku. Za tekstove koji nisu pisani na engleskom jeziku potrebno je priložiti i prošireni sažetak (opsega od oko 1500 riječi).Sa­žetak treba sadržavati opći prikaz teme, metodski pristup, glavne rezultate i zaključak. Iza sažetaka treba navesti ključne riječi (do sedam) na istim jezicima.

Grafičke priloge (tablice, slike, grafikone itd.) valja prirediti u crno-bijeloj tehnici i priložiti ih unutar teksta članka na mjestima gdje trebaju biti prikazani. Sve slike, grafikone i dijagrame valja dodatno (u adekvatnoj razlučivosti) priložiti u izvornom elektronskom formatu (.jpg, .gif, .xls, itd.). U slučaju preuzimanja priloga iz drugog izvora autori su sami dužni osigurati dopuštenje.

 

Etika objavljivanja

Časopis se zalaže za promicanje najviših etičkih postupaka objavljivanja i održavanja integriteta znanstvenog rada. Iako nije član Odbora za etiku objavljivanja − COPE-a, časopis se pridržava njihovog Etičkog postupnika čija načela potanko navode što se očekuje od ključnih sudionika u procesu objavljivanja: autora, recenzenata, urednika i izdavača. Jasne upute za sve sudionike također nalaze se u dokumentu Izjava o etici objavljivanja i postupcima zlouporabe.

Časopis objavljuje neobjavljene radove. Slanjem rada autori potvrđuju da se radi o njihovom vlastitom i originalnom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost (osobito u vezi s plagiranjem, krivotvorenjem podataka, suvišnim publikacijama istovjetnog izvornog znanstvenog rezultata, zlouporabom autorstva i dr.). Autori jamče da rad nije objavljen u nekoj drugoj publikaciji i da nije istodobno poslan na procjenu u druge časopise.

 

Citiranje i navođenje literature

Reference u tekstu treba navesti ovako: (Katunarić, 1986), odnosno (Berger i Luckmann, 1966: 91; usp. Мыльников, 1996: 113–118) itd. Oznake »ibid.«, »op. cit.« i sl. u pravilu se ne koriste. Sve reference navode se latiničnim pismom.

Literatura se abecednim redom na kraju teksta navodi ovako:

 

Knjiga

Delanty, G. and O’Mahony, P. (2002). Nationalism and Social Theory: Modernity and the Recalcitrance of the Nation. London − Thousand Oaks − New Delhi: SAGE Publications.

         

Prilog u zborniku

Damon, W. (1982). Zur Entwicklung der sozialen Kognition des Kindes, u: W. Edel­stein i M. Keller (ur.). Perspektivität und Interpretation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 110–145.

 

Članak u časopisu

Podgorelec, S. i Bara, M. (2014). Žensko iskustvo migracija i starenja – pogled s otokâ, Migracijske i etničke teme, 30 (3): 379–404, doi: https://doi.org/10.11567/met.30.3.5.

 

Mrežni izvor

Cassarino, J.-P. (2009). EU Mobility Partnerships: Expression of a New Compromise, u: Migration Policy Institute – Migration Information Source, September 2009, http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=741 (28. 11. 2010.).

 

Korporativni izvor

UNESCO (2006). UNESCO Guidelines on Intercultural Education. Paris.

 

Navodi li se više radova jednog autora koji su objavljeni iste godine, prvi se ozna­ča­va – (1991a), drugi – (1991b) itd.

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektronskom formatu. Članci objavljeni u časopisu se, uz pravilno citiranje, smiju besplatno koristiti u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe (sukladno licenci CC-BY-NC).

 
Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme izlazio je tromjesečno od 1985.–2009. (do 2000. pod nazivom Migracijske teme: časopis za istraživanje migracija i narodnosti). Od 2010. izlaze tri broja godišnje.
 
Tekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u: 
CEEAS – Central & Eastern European Academic Source (EBSCO, Ipswich, USA)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library (Frankfurt am Main, Germany)
DOAJ – Directory of Open Access Journals (Lund University, Sweden)
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Bergen, Norway)
International Bibliography of the Social Sciences (London, UK)
Linguistics and Language Behaviour Abstracts (San Diego, USA)
Political Science Complete (EBSCO, Ipswich, USA)
SocINDEX with Full Text (EBSCO, Ipswich, USA)
Sociological Abstracts, Inc. (San Diego, USA) 
Social Services Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA)
Worldwide Political Science Abstracts (San Diego, USA) 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content