Natječaji

REZULTATI NATJEČAJA

Natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

Na Natječaju za imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti za ravnateljicu Instituta za migracije i narodnosti, odlukom Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti na 9. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine imenovana je: Dr. sc. Marina Perić Kaselj, viša znanstvena suradnica.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 51/2022 od 29. travnja 2022. godine, u dnevnom tisku Večernji list od 29. travnja 2022. godine, te istog dana na službenim internetskim stranicama (mrežnim stranicama) Instituta.

Objavljeno 15. lipnja 2022.

OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 9/22 od 21. siječnja 2022., te istog datuma u dnevnom tisku Večernji list, na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, na web-stranicama odnosno oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Instituta za migracije i narodnosti (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Nakon provedenog natječajnog postupka na Natječaju su izabrani:

 1. na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (znanstveni savjetnik – drugi izbor), znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj
 • dr. sc. Dragutin Babić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 1. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 3 izvršitelja
 • dr. sc. Snježana Gregurović, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija,
 • dr. sc. Simona Kuti, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija,
 • dr. sc. Marina Perić Kaselj, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 1. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest – 2 izvršitelja
 • dr. sc. Sanja Lazanin, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest,
 • dr. sc. Filip Škiljan, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest;
 1. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, interdisciplinarno područje znanosti – 1 izvršitelj
 • dr. sc. Dubravka Mlinarić, viša znanstvena suradnica i znanstvena savjetnica u interdisciplinarnom području znanosti;
 1. na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj
 • dr. sc. María Florencia Luchetti, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija.

Stručna povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta pristupnika na javni natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta navedena u Natječaju, podnijela su Znanstvenom vijeću Instituta za migracije i narodnosti Izvješće s mišljenjem o svakom pojedinom pristupniku. Svi izabrani pristupnici udovoljavaju u cijelosti svim uvjetima Natječaja.

Odluke o izboru donijelo je Znanstveno vijeće Instituta za migracije i narodnosti na 1. sjednici održanoj 28. veljače 2022. 

Zagreb, 7. ožujka 2022.

Natječaj za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), za zapošljavanje jednog (1) zaposlenika na neodređeno vrijeme,

Na Natječaju za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), za zapošljavanje jednog (1) zaposlenika na neodređeno vrijeme, nakon provedenog postupka izbora odlukom ravnateljice Instituta za migracije i narodnosti dr. sc. Marine Perić Kaselj izabran je:

Tomislav Vodička, profesor povijesti i latinskog jezika i rimske književnosti.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 147/21 od 31. prosinca 2021. godine, na službenim internetskim stranicama Instituta, na oglasnoj ploči Instituta, na web stranicama odnosno na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zagreb, 17. veljače 2022.

Relevantni podaci temeljem kojih je izabran pristupnik na Natječaju za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), za zapošljavanje jednog (1) zaposlenika na neodređeno vrijeme (objavljen 31. prosinca 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 147/2021)

Pristupnik na Natječaju za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), za zapošljavanje jednog (1) zaposlenika na neodređeno vrijeme (objavljen 31. prosinca 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 147/2021); na službenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Instituta te na web stranicama i na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Tomislav Vodička,  profesor povijesti i latinskoga jezika i rimske književnosti, izabran je na navedeno položajno radno mjesto I. vrste (položaj I. vrste) rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), jer u potpunosti ispunjava sve uvjete navedene u predmetnom Natječaju.

Pristupnik Tomislav Vodička izabran je nakon provedenog postupka izbora u sklopu kojeg su predsjednica i članice Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika na javni natječaj za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), za zapošljavanje jednog (1) zaposlenika na neodređeno vrijeme, s pristupnikom obavile razgovor.

Tomislav Vodička završio je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu i diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao stručnu spremu VII/1 stupnja i stručni naziv profesor povijesti i latinskoga jezika i rimske književnosti.

Zaposlen je od 13. studenog 2006. godine i obavljao je niz poslova, uključujući rukovodeće, u sektoru visokoga obrazovanja, kao viši savjetnik u Upravi za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kasnije kao voditelj Službe za poslovanje visokih učilišta u istom Ministarstvu. Obavljao je poslove radnoga mjesta glavnoga tajnika na Fakultetu hrvatskih studija u trajanju dužem od sedam godina, pri čemu je rukovodio timom od 30-ak ljudi. Engleski jezik koristi u svakodnevnom poslovanju na poslovima koje obavlja.

U natječajnoj dokumentaciji pristupnika priložene su: prijava na natječaj, životopis, motivacijsko pismo, dokaz o državljanstvu, dokaz o završetku studija, elektronički zapis HZMO-a, preslik ugovora o radu i dvije potvrde o vrsti obavljenih poslova (MZO, FHS), dokaz o znanju stranog jezika (preslik svjedodžbi, preslik indeksa, preslik diplome Škole stranih jezika), uvjerenje Općinskog kaznenog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak, potvrda o položenom Državnom stručnom ispitu.

Zagreb, 17. veljače 2022.

NATJEČAJI U TIJEKU

Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom izboru – povratnik – 1 izvršitelj, područje humanističkih znanosti, polje povijest

Kandidat treba biti znanstvenik s akademskim stupnjem doktora znanosti iz povijesti, a koji ispunjava uvjete iz točke II. Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika – povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj od 30. kolovoza 2018. godine te Odluke o izmjeni Odluke od 5. ožujka 2019. godine.

Obvezni uvjeti za znanstvena radna mjesta propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta u Institutu za migracije i narodnosti i Odlukom o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika – povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj od 30. kolovoza 2018. godine te Odlukom o izmjeni Odluke od 5. ožujka 2019. godine.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o državljanstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti te druge dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta.

Kandidati koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje: https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija/upute-za-pokretanje-postupka-vrednovanja-ivk.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunihprijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08 i 69/17) prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@imin.hr u jednom cjelovitom dokumentu u .pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Objava Natječaja za izbor na radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom izboru – povratnik – 1 izvršitelj, područje humanističkih znanosti, polje povijest, na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti 16. studenoga 2022. godine.

Objava Natječaja za izbor na radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom izboru – povratnik – 1 izvršitelj, područje humanističkih znanosti, polje povijest, u Narodnim novinama, broj 134/2022 od 16. studenoga 2022. godine.


Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

raspisuje

 NATJEČAJ

 za izbor:

 1. na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik (znanstveni savjetnik – prvi izbor), znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija – 1 izvršitelj
 2. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija – 1 izvršitelj
 3. na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija – 1 izvršitelj
 4. na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – 1 izvršitelj (na temelju razvojnih koeficijenata)
 5. na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje kroatologija – 1 izvršitelj (na temelju razvojnih koeficijenata)

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta u Institutu za migracije i narodnosti te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja djelatnosti Instituta i znanstvene radove objavljene u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama.

Za radno mjesto pod točkom 1. prednost će se dati pristupniku s fokusom na znanstvena istraživanja hrvatske nacionalne manjine i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Za radno mjesto pod točkom 2. prednost će se dati pristupniku s fokusom na znanstvena istraživanja identiteta, stereotipa i otočnih studija.

Za radno mjesto pod točkom 3. prednost će se dati pristupniku s fokusom na znanstvena istraživanja identiteta i kulturne baštine hrvatskih etničkih i subetničkih zajednica te iskustvo rada na arhivskoj građi.

Za radno mjesto pod točkom 4. prednost će se dati pristupniku s fokusom na znanstvena istraživanja iz oblasti globalizacijskih studija, međunarodnog financijskog sustava i održivog razvoja.

Za radno mjesto pod točkom 5. prednost će se dati pristupniku s fokusom na znanstvena istraživanja hrvatske kulture u Bosni i Hercegovini.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis (opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti)
 • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
 • odluku o izboru znanstveno zvanje (preslik)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (preslik)
 • bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17), dostaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je pristupnik dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Pristupnik koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se pristupnikom u postupku javnog natječaja.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto – točka natječaja – naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.imin.hr.                                                                                                                                                                                                                      Objava Natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti 11. studenoga 2022. godine.

Objava Natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta u Narodnim novinama, broj 133/2022 od 11. studenoga 2022. godine.

ZAVRŠENI NATJEČAJI

 1. Natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti – POVEZNICA
 2. Natječaj za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), za zapošljavanje jednog (1) zaposlenika na neodređeno vrijeme NA LINKU
 3. Natječaj za izbor:

  1. na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (znanstveni savjetnik – drugi izbor), znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj

  2. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 3 izvršitelja

  3.  na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest – 2 izvršitelja

  4. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, interdisciplinarno područje znanosti – 1 izvršitelj

  5. na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj

  POVEZNICA
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content