Raspisan natječaj za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe

INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTITrg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), za zapošljavanje jednog (1) zaposlenika na neodređeno vrijeme

Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili dodiplomski sveučilišni studij iz društvenog ili humanističkog područja, najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, znanje rada na računalu, znanje jednog stranog jezika (prednost engleski jezik), probni rad šest (6) mjeseci.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis u Europass formatu (navesti osobno ime, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte i kontakt broj telefona/mobitela)
  • motivacijsko pismo
  • dokaz o državljanstvu (preslik)
  • diploma (preslik)
  • dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evideniciji)
  • ugovor o radu ili potvrdu poslodavca ili drugu ispravu kojom se dokazuje ostvareno radno iskustvo (koji moraju sadržavati opis i vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je pristupnik obavljao navedene poslove) (preslik)
  • dokaz o znanju stranog jezika (potvrda, svjedodžba ili indeks) (preslik)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je pristupnik dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacija, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Pristupnik koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se pristupnikom u postupku javnog natječaja. Na radno mjesto ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zakonske prepreke.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama sukladno članku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), poštom na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta.”

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17), dostaviti osobe obaju spolova.

Nakon uže selekcije pristupnika, obavit će se razgovor. O datumu razgovora pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Odluku o izboru pristupnika na natječaju dostavlja se javnom objavom na mrežnim stranicama Instituta te se dostava svim pristupnicima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama Instituta.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj 9/19) Institut za migracije i narodnosti će na mrežnim stranicama www.imin.hr u roku od 8 dana od provedenog postupka izbora pristupnika objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku, te uz prethodnu suglasnost pristupnika, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je pristupnik odabran.

Objava Natječaja za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), za zapošljavanje jednog (1) zaposlenika na neodređeno vrijeme, na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti 31. prosinca 2021. godine.

Objava Natječaja za radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (interni naziv: glavni tajnik Instituta), za zapošljavanje jednog (1) zaposlenika na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 147/2021 od 31. prosinca 2021. godine.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content