Natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr., 35/08 i 127/19) te članaka 30. i 31. Statuta Instituta za migracije i narodnosti od 16. prosinca 2013. godine, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti od 20. travnja 2022. godine (KLASA: 007-02/22-05/01; URBROJ: 08/01-22/1), Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti raspisuje

 

N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

 1. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • da je izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u području registrirane djelatnosti Instituta (područje društvenih znanosti).
 1. Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat je obvezan priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:
 • životopis s popisom znanstvenih radova
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
 • odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u području društvenih znanosti
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 • pisani prijedlog programa rada Instituta u izbornom razdoblju.
 1. Ravnatelj se imenuje za razdoblje od četiri godine.
 2. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”, dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Instituta (mrežnim stranicama Instituta).

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za migracije i narodnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine”, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine”, broj 84/21), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine”, broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se poštanskom pošiljkom na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Instituta – ne otvarati”.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17), javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Objava Natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti 29. travnja 2022. godine: “Narodne novine”, broj 51, dnevni tisak Večernji list i službena internetska stranica (mrežna stranica) Instituta za migracije i narodnosti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content