ZAPOSLENICI

Dr.sc. Krešimir Bušić

Dr.sc. Krešimir Bušić

Radno mjesto: znanstveni suradnik

Zvanje: znanstveni suradnik

Kontakt

Email:

kresimir.busic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

2011. Doktorat znanosti: polje povijest, Djelovanje bačkih Hrvata u kulturnim institucijama NDH, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

2006. Magisterij znanosti: polje povijest, Društveno, kulturno i političko organiziranje bačkih Hrvata-Bunjevaca 1918.-1941. (Uloga bunjevačke elite u procesu nacionalne integracije i modernizacije hrvatske zajednice u Bačkoj), Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

1999. Diploma: Kroatologija i sociologija, Hrvatska u doba bana Josipa baruna Šokčevića 1859.-1867., Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

2021. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, ugovor o radu (Znanstveni suradnik)

2019.-2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Zagreb, ugovor o radu (Docent doktor znanosti, Znanstveni suradnik)

2019. Sveučilište J.J. Strossmayera Filozofski fakultet, ugovor o radu (Docent doktor znanosti)

2014.-2019. Sveučilište J.J. Strossmayera, Filozofski fakultet, Osijek, ugovor o djelu na određeno vrijeme

2012.-2014. Sveučilište J.J. Strossmayera, Filozofski fakultet, Osijek, vanjska suradnja (Viši znanstveni asistent)

2012. Industrijsko-obrtnička škola i Drvodjeljska škola, Vinkovci, ugovor na određeno vrijem

2010. Gimnazija Vukovar, ugovor na određeno vrijeme

2008.-2009. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ Područni centar Vukovar, ugovor o radu na određeno vrijeme (Znanstveni novak-asistent)

2000.-2008. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ Zagreb Ugovor o radu na određeno vrijeme (Znanstveni novak-asistent)

1999. Gimnazija Vukovar, Tehnička škola Vukovar, II. OŠ Vukovar ugovor o radu

Znanstveni interes

Migracije, hrvatske iseljeničke zajednice u R. Mađarskoj, r. Srbiji/AP Vojvodini, Hrvati u BiH, subetničke zajednice Bunjevci i Šokci, nacionalni i kulturni identitet

Projekti

2001.-2004.    „Hrvati kao dio multikulturnoga identiteta okolnih zemalja“, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb (MZOŠ projekt broj 0194303, voditelj projekta dr. sc. Dragutin Pavličević), suradnik na projektu

2001.-2005.    „Domovinski rat“, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ (MZOŠ broj projekta 0194001, voditelj projekta dr. sc. Josip Jurčević), suradnik na projektu

2004.-2009.    „Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama“, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb (MZOŠ broj projekta 0652), suradnik na projektu

2007.-2008.    „Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti“ Hrvatski sabor, Vukovarsko-srijemska Županija, Općina Nijemci, znanstveni koordinator projekta

2008.-2009.    „Pojmovno-terminološke raščlambe Domovinskoga rata“, Centar za istraživanje žrtava rata-HDLSKL-Vukovar u suradnji s Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ Područni centar Vukovar,  znanstveni koordinator

2008.-2009.    „Projekt vlč. Ivan Burik-život i djelo“ Udruga dr. Ante Starčević-Tovarnik u suradnji s Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ Područni centar Vukovar, Nadbiskupija Đakovačko-osječka i srijemska, HAVC, Vukovarsko-srijemska županija, Općina Tovarnik, voditelj i znanstveni koordinator projekta

 1. „Srijem u Prvom svjetskom ratu“, HDAVU u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku i Institutom društvenih znanosti „Ivo Pilar“ Područni centar Vukovar, suradnik na projektu

Odabrana bibliografija

 1. Bušić, K.; Hrvatski ban Josip barun Šokčević i Sabor 1861. godine, Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci za godinu 2001., UDK 94(497.5), Br. 19, Vinkovci 2002., str. 67-100
 2. Bušić, K.; Prilog poznavanju povijesnog razvoja kršćanstva na vinkovačkom prostoru: kontinuitet društvenoga i urbanoga života oko gotičke crkve sv. Ilije (Meraja) u Vinkovcima, Croatica Christiana Periodica, Zagreb 2002. UDK 261.6:930.85 (497.5-Vinkovci) str. 11-28
 3. Bušić, K.; Radovi o agrarnim odnosima i kućnim zadrugama, Zbornik uz 70. godišnjicu života Dragutina Pavličevića, Zagreb 2003.
 4. Bušić, K.; Migracije i kulturni identitet Hrvata-Bunjevaca, Zbornik o biskupu Lajči Budanoviću, Subotica 2004. str. 119-188, 272-726.2:929 Budanović, L., COBISS.SR-ID 196007943
 5. Bušić, K.; Odjeci uspostave Banovine Hrvatske u hrvatsko-bunjevačkoj javnosti, Društvena istraživanja, GOD 14 BR. 78-79. Zagreb 2005., str. 719-743 UKD: 323.113(491.113=163.42)“1939/1941“ (093)
 6. Bušić, K.; Povijesni okvir pri istraživanju nacionalnog identiteta bačkih i srijemskih Hrvata (Šokaca i Bunjevaca) Zbornik radova s I. međunarodni znanstveno-stručni skup «Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti», ISBN 978-953-55519-8-5 Nijemci 2008. str. 122-151
 7. Bušić, K.; Putopisi subotičkog biskupa Lajče Budanovića s posebnim osvrtom na ličke Hrvate-Bunjevce, znanstveno-stručni skup «Identitet Like» tiskan u Zborniku radova „Identitet Like korijeni i razvitak“ ISBN 978-953-6666-61-4 (cjelina) ISBN: 978-953-6666-65-2 (knjiga I.) Zagreb-Gospić, 2009., str. 467-503)
 8. Bušić,K.; Doticaji hercegovačkih franjevaca s bačkim Hrvatima od fra Didaka Buntića do fra Dominika Mandića te bosanskoga franjevca i mostarsko-duvanjskoga biskupa fra Alojzija Mišića, Znanstveni skup „Fra Didak Buntić –čovjek i djelo“, ISBN: 978-953-6666-63-8, Zagreb, 2009., str. 145-181)
 9. Rehak, D., Bušić, K.; Vukovar: Rat 1990./1991.-Organizacija obrane,42 (497.5 Vukovar) “1990/1991”, Vukovarski zbornik, br. 6, urednik Dražen Živić, Ivan Hubalek, OMH Vukovar, Tiskara Soldo, Vukovar, Vukovar 2011., str. 225-241, ISSN 1846-1808
 10. Bušić, K.; Rehak, D. Sjećanje na razmjenu najveće skupine logoraša srbijanskih koncentracijskih logora u Nemetinu 1992., Vukovarski zbornik, br. 3, OMH Vukovar, UDK: 821.163.42.9, ISSN 1846-1808, Vukovar 2008. str. 224-240
 11. Bušić, K.; Područje današnje Vukovarsko-srijemske županije između 1918. i 1941.,Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Vukovarsko-srijemska županija, Zagreb 2012., str. 147-163, ISBN 978-953-6666-83-6 (U knjizi pod naslovom: Monografija Vukovarsko-srijemske županije-Prostor, ljudi, identitet)
 12. Bušić, K.; Djelovanje Jerka Zlatarića u kulturnim i društvenim organizacijama bačko-baranjskih Hrvata, str. 295-309, Zbornik radova Beli Manastir (Od osvita civilizacije do Drugog svjetskog rata) sa Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Beli Manastir u prošlosti i sadašnjosti, Beli Manastir 3. i 4. travnja 2013., urednici Davorin Tasladžić i Danijela Tasladžić Herman, Zavod za baranjsku povjesnicu i Grad Beli Manastir, Biblioteka Posebna izdanja, Beli Manastir 2015. CIP 000911662 ISBN 978-953-6505-35-7, 315 str. 
 13. Bušić,K.; Tajni ratni planovi Kraljevine Srbije u pripremi ratnih sukoba s Austro-Ugarskom Monarhijom do početka Prvoga svjetskog rata, 45-74, Zbornik radova sa Znanstveno skupa Srijem u Prvom svjetskom ratu 1914.-1918., urednici Stjepan Prutki i Krešimir Bušić, Državni arhiv u Vukovar, Filozofski fakultet u Osijeku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar-Područni centar Vukovar, OMH Vukovar, Udruga povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Srijema i Baranje, Vukovar, 2016., 446 str., CIP Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek br. 140430097, ISBN 978-953-7980-10-8
 14. Bušić, K., Političko i kulturno djelovanje prof. Marka Čovića u domovini i hrvatskom iseljeništvu, 253-277, Zbornik radova, Povijest hrvatske političke emigracije u 20. stoljeću, Međunarodna konferencija 21. veljače 2019. Centar za istraživanje hrvatskoga iseljeništva u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, urednici. Dr. sc. Marin Sopta, doc. dr. sc. Vlatka Lemić, izv. prof. dr. Marija Benić Penava nsk Zagreb CIP 001060160, ISNB 978-953-59127-2-9
 15. Bušić, K., Samardžija, Z.; Bosna,(Značenje Bosne za ugarske Bunjevce i Šokce) Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, ISBN 86-85103-03-7, ISBN 86-85103-05-3, broj 3 Be-Br, Subotica 2005. str. 46-50
 16. Bušić, K.; Bunjevci (Povijest Bunjevaca do doseljenja na južnougarske prostore krajem XVII. stoljeća) Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, ISBN 86-85103-03-7, ISBN 86-85103-05-3,broj 4 Bu, Subotica 2005. str. 46-50
 17. Bušić, K., Bučan R; Dalmacija – poglavlje -Značenje Dalmacije za Hrvate Bunjevce i Šokce Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca ISBN 86-85103-09-6, za izdavačku cjelinu ISBN 86-85103-03-7, broj 6, D, Subotica 2006., str. 4- 6
 18. Bušić, K.; Holjevac, Većeslav Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, Br. 9, H, Subotica 2009., ISBN 978-86-85103-13-1, ISBN 978-86-85103-03-2 (za izdavačku cjelinu), str. 45-47
 19. Bušić, K.; HAD Matija Gubec u Subotici, Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, Br. 9, H, Subotica 2009., ISBN 978-86-85103-13-1, ISBN 978-86-85103-03-2 (za izdavačku cjelinu), str. 183-185
 20. Bušić, K.; HAD Antunović u Subotici, Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, Br. 9, H, Subotica 2009., ISBN 978-86-85103-13-1, ISBN 978-86-85103-03-2 (za izdavačku cjelinu), str. 181
 21. Bušić, K.; HAD Bunjevac u Zagrebu, Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, Br. 9, H, Subotica 2009., ISBN 978-86-85103-13-1, ISBN 978-86-85103-03-2 (za izdavačku cjelinu), str.181-183
 22. Bušić, K.; Hercegovina-Značenje Hercegovine za podunavske Bunjevce Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, Br. 9, H, Subotica 2009., ISBN 978-86-85103-13-1, ISBN 978-86-85103-03-2 (za izdavačku cjelinu), str. 35-40
 23. Bušić, K., Bara, M; Hrvatska Pučka Stranka-HPS u Bačkoj Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, Br. 9, H, Subotica 2009., ISBN 978-86-85103-13-1, ISBN 978-86-85103-03-2 (za izdavačku cjelinu), str. 122-125
 24. Bušić, K.; Iz prošlosti hrvatske zajednice u Bačkoj (povijesna problematika usporene nacionalne integracije bačkih Hrvata-Bunjevaca), Hrvatska revija br.3, Zagreb 2003.

 

Uredništvo i suuredništvo u knjigama

 

 1. Šarčević, Š, Bušić, K. ur.; Vukovarski zbornik, OMH Vukovar, Vukovar, 2007., 294 str.
 2. Bušić, K., Cvikić, S. ur.; Zbornik radova «Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti» ISBN 978-953-55519-8-5, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ Područni centar Vukovar, Hrvatski sabor, Županija vukovarsko-srijemska, Općina Nijemci, Vukovar-Nijemci 2008. 544 str.
 3. Prutki, S, Bušić, K ur.; Zbornik radova Srijem u Prvom svjetskom ratu 1914.-1918., Hrvatski državni arhiv u Vukovar, Filozofski fakultet u Osijeku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar-Područni centar Vukovar, OMH Vukovar, Udruga povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Srijema i Baranje, Vukovar, 2016., 446 str., CIP Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek br. 140430097, ISBN 978-953-7980-10-8

 

Opširnija bibliogragija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/17821

Skip to content