ZAPOSLENICI

Dr. sc. Dubravka Mlinarić

Radno mjesto: Znanstvena suradnica

Zvanje: Znanstvena savjetnica

Kontakt

Email:

dubravka.mlinaric@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

 • doktorirala povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2004) s disertacijom “‘Mala aria’ i socio-migracijska kretanja u sjevernoj Dalmaciji u 18. stoljeću”
 • magistrirala povijest ranog novog vijeka (Master of Arts in Central European Early Modern History) na Srednjoeuropskom sveučilištu (Central European University) u Budimpešti (1998) s magistarskim radom “The 17th Century Cartographic Representation of the Territories of the Kingdom(s) of Dalmatia, Croatia and Slavonia in Central European and Mediterranean Context”.
 • diplomirala povijest i geografiju na Filozofskom fakultetu i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1997)

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

2000. – Institut za migracije i narodnosti; znanstvena novakinja; 1997. – 2000. Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić-Grad, profesorica povijesti

20. ožujka 2013. izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom pod¬ruč¬ju interdisciplinarnih znanosti, područje humanističkih znanosti (polje povijesti) te društvenih znanosti (polje društvene geografije)

17. svibnja 2019. Odlukom Matičnog odbora za interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost) izabrana u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u izbornom području 8. Interdisciplinarna područja znanosti (povijest, geografija)

2008. – 2013. vanjska suradnica u nastavi na Poslijediplomskom doktorskom studiju hrvatskog ranonovovjekovlja pri Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije ranoga novovjekovlja na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegij „Kartografski izvori hrvatskih zemalja: ekohistorijski pristup”, nositeljica kolegija

2014. – vanjska suradnica u nastavi na Poslijediplomskom doktorskim studiju predmoderne povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegij „Kartografski izvori za predmodernu povijest”, nositeljica kolegija

2010. – koordinatorica međunarodne suradnje, umrežavanja i mobilnosti IMIN-a u okviru međunarodnih istraživačkih mreža AEMI (Association of European Migration Institutions), IMISCO (Internationa lMigration, Integration and Social Cohesion) i EMMIR (European Master in Migration and Intercultural Relations)
2012. – koordinatorica hrvatskoga tima u međunarodnoj istraživačkoj mreži AEMI – Centro Altreitalie na projektu Making Europe Bottom up
• nacionalna predstavnica i koordinatorica u Međunarodnom društvu kolekcionara karata (International Map Collectors’ Society – IMCoS)(1997. – )
• članica i jedna od utemeljitelja Hrvatskoga kartografskog društva (HKD) (2001.)
• predsjednica Nadzornog odbora HKD (2012. – )
• članica Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (2005. – )
• članica Uredništva znanstvenog časopisa Ekonomska i ekohistorija (2005. – )
• članica međunarodne udruge Mediterranean Studies Association (2012. – )

Znanstveni interes

hrvatska ranonovovjekovna te suvremena povijest u širem regionalnom i interdisciplinarnom kontekstu (povijesna geografija, demografija i migracije, kartografija, ekonomija, ekologija i povijest okoliša, povijest medicine)

Projekti

 • „Hrvatska – nova imigracijska zemlja?“ (IMIN, Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja, 2019-), rad na projektnoj dionici: Migracijski procesi u hrvatskom prostoru od 17. stoljeća: useljavanje u Slavoniju i Dalmaciju
 • „Javna dostupnost zbirke Collectio Felbar” (Zaklada Adris, 1.11.2018. – 28.2.2019., voditelj Ewald Felbar, suradnica na projektu), program: Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota, područje: Baština, nositelj projekta: Hrvatsko kartografsko društvo
 • “Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom društvu” (IMIN, 2007-2013; voditelj dr. sc. Saša Božić, suradnica na projektu)
 • “Die Südosterweiterung der Europäischen Union zwischen Utopie und Realpolitik” (Austrijski institut za međunarodne odnose-OIIP – IMIN, 2004-2005; voditelj dr. sc. Saša Božić, suradnica na projektu)
 • “Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam” (IMIN, 2002-2006; voditelj dr. sc. Saša Božić, suradnica na projektu)
 • “Hrvatska dijaspora” (IMIN, 2000-2002; voditelj dr. sc. Ante Laušić, suradnica na projektu)
 • „Triplex Confinium. Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu”, međunarodni znanstveni projekt Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (1996.-2013., voditelj prof. dr. sc. Drago Roksandić, vanjska suradnica na projektu)

Odabrana bibliografija

Knjige

 • Zbirka Novak: Mappae Croaticae u Zbirci zemljovida i atlasa HSK, Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2017, str. 248 (suautorica Mira Miletić Drder)
 • (ur.) Pet stoljeća geografskih i pomorskih karata Hrvatske / Five Centuries of Maps and Charts of Croatia. Zagreb: Školska knjiga, 2005 (suurednici Drago Novak i Miljenko Lapaine).

 

Poglavlja u knjigama

 • „Važnost kretanja ljudi i ideja u pomicanju spoznaja o prostoru: primjer osmanskog pomorca iz 16. stoljeća”, u: Damir Agičić i dr. (ur.), Zbornik Drage Roksandića, Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, FF press, 2019, str. 365-378.
 • “Kartograf mirovnih razgraničenja: Johann Christoph Müller (1673.-1721.)”, u: Lovorka Čoralić i dr. (ur.). Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016, str. 477-484 (suautorica Ivka Kljajić).
 • “Stare karte Dalmacije promatrane kroz prizmu neokartografije: čitanje povijesno-geografskih reprezentacija 16. i 17. stoljeća”, u: Lena Mirošević i Vera Graovac Matassi (ur.). Dalmacija u prostoru i vremenu: što Dalmacija jest a što nije?, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2014, str. 89-100.
 • “Kupelwieser, Paul”– biografska jedinica, u: Trpimir Macan (gl. ur.). Hrvatski biografski leksikon. Sv. 8: Kr -Li, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012, str. 412-413.
 • “Eastern Croatia Faces New Challenges of (Im)Migration? / Istočna Hrvatska pred novim (i)migracijskim izazovima?”, u: Branko Katalinic (ur.). 3rd International Conference „Vallis Aurea”. Focus on: Regional Development, Požega -Vienna: Polytechnic School of Pozega -DAAAM International, 2012, str. 311-319 (suautorica Snježana Gregurović).
 • “Obrasci osnivanja i djelovanja hrvatskih migrantskih udruga iz perspektive povijesnog pamćenja: primjer Sydneya”, u: Saša Božić (ur.). Institucionalizacija hrvatske dijaspore. Oblici migrantskog udruživanja -primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije. Zagreb: Jesenski i Turk -Hrvatsko sociološko društvo, 2012, str. 171-204.
 • “Emigration Research in Croatia: An Overview”, u: Ulf Brunnbauer (ur.). Transnational Societies, Transterritorial Politics : Migrations in the (Post)-Yugoslav Region, 19th-21st Century, München: R. Oldenbourg Verlag, 2009, str. 169-191.
 • “Diseased as ‘Other’ in the 18thCentury Northern Dalmatia”, u: Egidio Ivetic i Drago Roksandić (ur.). Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the „Other” on the Borderlands, Eastern Adriatic and beyond 1500-1800. Padova: CLEUP, 2007, str. 301-314. 
 • “Glad i bolesti u demografiji od 15. do 19. stoljeća”, u: Joško Belamarić i Joško Grčić (ur.). Dalmatinska zagora -nepoznata zemlja,Zagreb: Ministarstvo kulture RH -Galerija Klovićevi dvori, 2007, str. 245-255.
 • “Les pratiques de guerison en Dalmatie du Nord a l’epoque moderne (XVIe-XVIIIe siecles): medecine populaire versus medecine officielle”, u: Pascal Boulhold, Francoise Gaide i Mireille Loubet (ur.). Guerison du corps et de l’aime: approches pluridisciplinaires, Marseille: Publications de l’Universite de Provence, 2006, str. 311-329.
 • “Različite percepcije ranonovovjekovnog prostora hrvatskih zemalja u domaćih i stranih kartografa”, u: Silva Mežnarić (ur.), Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću: položaj i uloga Hrvatske, Zagreb: IMIN -Naklada Jesenski i Turk -Hrvatsko sociološko društvo, 2002,  str. 131-142.

 

Radovi u časopisima

 • “Early modern Dalmatian landscape and demographic changes in the multiple borderland area: cartographic vs. statistical data“, Hrvatski geografski glasnik, 2020, 82(1), str. 35-58 (suautorica Ivka Kljaić)
 • „Care for Unaccompanied Children in Croatia: The Roles and Experiences of Special Guardians”, Revija za sociologiju, 2019, 48(3), str. 297-327 (suautor Drago Župarić-Iljić).

 

 • „Prilog promišljanju oblikovanja hrvatskih granica u povijesnoj i suvremenoj perspektivi” / „Contribution to the Croatian Boundary Shaping in Historical and Contemporary Perspective”, Geoadria, 2018, 23(2), str. 153-175 (suautorica Snježana Gregurović).
 • „Ranonovovjekovna melioracija, protomoderne migracije i ekonomski razvitak vranskog posjeda”, Migracijske i etničke teme, 2017, 33(1), str. 37-63 (suautor Drago Župarić-Iljić).
 • “Strani maloljetnici bez pratnje u Republici Hrvatskoj: problematika učenja jezika i obrazovanja”, Migracijske i etničke teme, 2015, 31(3), str. 333-363 (suautor Drago Župarić-Iljić). 
 • “Zadarski akvatorij na Pîrî Reisovoj Knjizi pomorstva iz 1526. godine: pomorsko-geografske slike dijela hrvatskoga Jadrana” /The Zadar maritime zone in Pîrî Reis’ Book of Navigation of 1526: maritime and geographical images of part of the Croatian Adriatic”, Geoadria,  2015, 20(2), str. 119-147 (suautori Mithad Kozličić i Marta Andrić).
 • “Reprezentacija Dubrovnika u književnosti i kartografiji 17. stoljeća”, Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, Beograd, 2013, 149(45), str. 29-53 (suautorica Ivana Brković).
 • “The Challenges of Migration Policies in Croatia: Migration History, Trends and Prospects”, AEMI Journal, 2012, 10, str. 99-113 (suautorica Snježana Gregurović). 
 • “Historijsko-geografski kontekst nastanka Lučićeve karte Illyricum hodiernum”, Geoadria, 2012, 17(2), str. 145-176 (suautori Josip Faričić i Lena Mirošević). 
 • “Kartografska vizualizacija i slika Drugoga na primjeru višestruko graničnih prostora”, Migracijske i etničke teme, 2011, 27(3), str. 345-373 (suautorica Snježana Gregurović). 
 • “Ekohistorijski prostor istarskog pograničja kao okvir razvoja endemičnih bolesti”, Vjesnik Istarskog arhiva, Pazin, 2010, 17, str. 157-178.
 • “Uloga države u prevenciji i sanaciji lošeg utjecaja bolesti na gospodarstvo sjeverne Dalmacije u 18. stoljeću”, Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 2006, 2, str. 39- 54.
 • “Usporedbena studija osmanskog kartografiranja hrvatske obale i otoka u 16. stoljeću”, Kartografija i geoinformacije,2006, 4, str. 78-110 (suautori Drago Novak i Miljenko Lapaine).

Opširnija bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=228292

Skip to content