zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA

NAZIV PROJEKTA: zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada-projekt

FINANCIRANJE: Europski socijalni fond (ESF)

Nositelj projekta: Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” kroz suradnju s projektnim partnerima:

1. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

2. Institut za migracije i narodnosti

3. Hrvatsko katoličko sveučilište

4. Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva

5. Udruga iseljenika, povratnika i useljenika

6. Hrvatska uzdanica-udruga za promicanje domoljublja

7. Matica hrvatska

8. Ogranak Matice hrvatska Široki Brijeg

9. HKD Napredak Vitez

10. Hrvatsko kulturno društvo Napredak-Zagreb

Opis projekta:

Projekt „ZAjedno srce, jedna duša, jedna HRVATSKA“ uspostavlja i razvija tematsku mrežu koja se sastoji od dionika okupljenih oko tematskog područja Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH. Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za ravnopravan dijalog s javnom upravom, gospodarskim sektorom i znanstveno-obrazovnim institucijama i međusektorsku suradnju u oblikovanju i provođenju reformi u području javnih politika koje poticajno djeluju na doprinos hrvatskog iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju u RH.

Kao što naglašava Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva (2012-2016) organizacije civilnog društva imaju velike mogućnosti za kreiranje efikasnih društvenih intervencija za poboljšanje društveno-ekonomskog stanja s obzirom da kreiraju i zagovaraju programe koji su upravo iskaz okupljene volje građana. S druge strane, kreatori i provoditelji javnih politika su često u vremenskoj i prostornoj distanci u odnosu na građane, kao i akademska zajednica čiji je istraživačko-znanstveni rad rijetko pronalazi primjenu u stvarnosti.

Stoga, se kroz ovaj projekt potiče razvoj dijaloga i sinergijsko djelovanje različitih dionika i sektora društva.

Projekt okuplja prijavitelja i 10 partnerskih organizacija, među kojima je 7 organizacija civilnog društva koje usko surađuju s iseljeništvom ili djeluju na uskim područjima iz kojih je iselilo više tisuća Hrvata, 1 visokoobrazovnu ustanovu i 2 znanstveno-istraživačka instituta, te 13 istaknutih organizacija hrvatskih iseljenika iz Australije, SAD-a, Kanade, Čilea, Švedske, Njemačke, Švicarske i Austrije koje su već u fazi prijave projekta pristupile tematskoj mreži i dostavile dokumentaciju za partnerstvo, koje u ovoj fazi ipak nije ostvareno zbog tehničke nemogućnosti kompletiranja dokumentacije koja je propisana za partnere u sklopu ovog javnog poziva, što neće spriječiti sudjelovanje tih organizacija u tematskoj mreži koja pokriva tematsko područje iseljeništva. Očekuje se sudjelovanje više od 50 OCD iz cijelog svijeta, te će s obzirom na geografsku raspršenost, zbog efikasnije koordinacije, OCD biti grupirane po geografskoj osnovi. Prema podacima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, procjenjuje se da danas više od 3 milijuna Hrvata živi u iseljeništvu širom svijeta, te se taj broj ubrzanim korakom približava broju Hrvata koji su stanovnici RH. Nezadovoljavajuća razina razvijenosti RH, u odnosu na ostale zemlje članice, popraćena je je nepovoljnim demografskim trendovima zbog mortaliteta koji sve više nadmašuje natalitet, kao i zbog emigracije radno sposobnih pojedinaca i njihovih obitelji iz Hrvatske. Iz toga proizlazi potreba za kvalitetnim ispitivanjem i znanstvenim istraživanjem povijesnih i sadašnjih uzroka iseljavanja, kao i potencijala hrvatskog iseljeništva za pokretanje ekonomske i demografske obnove RH kroz promicanje Hrvatske u svijetu, sudjelovanje u društveno-političkom životu u RH uz prenošenje dobrih praksi iz razvijenih iseljeničkih područja, poduzetničke aktivnosti, investicije u tradicionalne djelatnosti i inovacije, te povratak i useljavanje. Reforme i razvoj javne politike prema Hrvatima u iseljeništvu ključni su u preokretanju loših trendova, ispunjavanju ciljeva Strategije Europa 2020 i pokretanju prosperiteta u RH.

Projekt doprinosi ostvarenju idućih ciljeva Strategije o odnosima RH s Hrvatima izvan RH: uspostava novog zakonodavnog i institucionalnog okvira, zaštita prava i interesa Hrvata izvan RH i ojačavanje njihovih zajednica, razvoj suradnje s Hrvatima izvan RH, poticanje povratka

Hrvatskih iseljenika i useljavanje njihovih potomaka.

U sklopu projekta provode se aktivnosti jačanja međusobnog partnerstva i koordiniranog djelovanja OCD u zemlji i inozemstvu i jačanja kapaciteta OCD za dijalog međusektorsku suradnju. Uz to, provode se ispitivanja javnog mnijenja i tri znanstvena istraživanja sa temama:

Socijalni i lobistički potencijal hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama iseljenja, Suvremeni motivacijski ciklusi migriranja mladih Hrvatske u kontekstu općih migracijskih procesa u Hrvatskoj – empirijska analiza,

Promocija gospodarskih interesa i kulturnog identiteta Republike Hrvatske u svijetu putem umreženog djelovanja hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga. OCD će aktivno sudjelovati u istraživanjima kroz provedbu anketa i fokus grupa diljem svijeta. Na temelju znanstvenih nalaza

sudionici tematske mreže sudjelovati će u izradi smjernica za razvoj javnih politika čiji će društveno-ekonomski efekt u RH biti analiziran i prezentiran široj javnosti u RH i u iseljeništvu. Tijekom provedbe će se provoditi aktivnosti osnaživanja i harmonizacije suradnje kroz koordinacijske sastanke, okrugle stolove, konferencije, edukacije i korištenje informacijsko-komunikacijskih platformi koje će se prilagoditi komunikaciji sudionika tematske mreže iz cijelog svijeta.

Znanstveno istraživanje: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi znanstveno istraživanje dionice I „Socijalni i lobistički potencijal hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama iseljenja“ Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi znanstveno istraživanje dionica II „Suvremeni motivacijski ciklusi migriranja mladih Hrvatske u kontekstu općih migracijskih procesa u Hrvatskoj – empirijska analiza”. IMIN zajedno sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem provodi istraživanje dionicu III „Promocija gospodarskih interesa i kulturnog identiteta Republike Hrvatske u svijetu

putem umreženog djelovanja hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga”.

Voditelj dionice: prof. dr. sc. Božo Skoko

Istraživači IMIN-a: dr. sc. Marina Perić Kaselj, Ana Malnar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content