Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjine korisnik je projekta ”Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita” financiranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i ukupne vrijednosti 373.404,54 EUR. Projekt za cilj ima učiniti postojeći integracijski sustav učinkovitijim i prilagodljivijim stvarnim potrebama njegovih korisnika, putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o integracijskim izazovima u Republici Hrvatskoj,  jačanjem kapaciteta dionika te jačanjem koordinativnih aktivnosti. 

U okviru projekta, profesori s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zajedno sa znanstvenicima iz Instituta za migracije i narodnosti i Instituta za društvena istraživanja u 2018. godini proveli su istraživanje usmjereno ka utvrđivanju stavova hrvatskih građana i njihove spremnosti za prihvat državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita te detektiranju kapaciteta, potreba i izazova integracije na lokalnoj razini.

Opća svrha projekta je pružanje podrške jedinicama lokalne (gradovi, općine) i područne (regionalne) samouprave (županije) u prepoznavanju potreba i izazova integracije državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita. Za postizanje svrhe istraživanja korištena je kvantitativna i kvalitativna istraživačka metodologija, te je ono provedeno mješovitom metodologijom, kao dvije povezane studije. Kvantitativni dio istraživanja odnosi se na prvi istraživački cilj: Utvrditi stavove hrvatskih građana te njihovu spremnost za prihvaćanje i integraciju državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj. Kvantitativno je istraživanje provedeno metodom ankete na 1272 odrasla stanovnika Republike Hrvatske. Uzorak je reprezentativan za odabrane jedinice lokalne samouprave, a probabilističko uzorkovanje osiguralo je da struktura odgovara sociodemografskim obilježjima populacije.

Kvalitativni dio odnosi se na drugi istraživački cilj: Utvrditi potrebe lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava u procesu integracije državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj, kao i izazove s kojima se one susreću ili će se susretati prilikom integracije azilanata u hrvatsko društvo. Kvalitativno istraživanje provedeno je metodama polustrukturiranog intervjua i fokusnih grupa s 253 sudionika (aktera u sustavu integracije poput predstavnika gradskih i županijskih ureda, predstavnika centara za socijalnu skrb, ravnatelja škola, predstavnika nevladinih organizacija i sl.) i 26 azilanata porijeklom iz različitih zemalja. Istraživanje je provedeno u 30 lokalnih zajednica odabranih prema regionalnoj reprezentativnosti, veličini, iskustvu s integracijom azilanata i dostupnim stambenim fondom u državnom vlasništvu. Odabrane jedinice uključuju 9 županija i 21 grad te su grupirane u četiri regije: istočnu, središnju i sjeverozapadnu, primorsku i istarsku te dalmatinsku.

Treći istraživački cilj: Izraditi Liste za procjenu potreba i izazova integracije lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava te osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, ostvaren je sintezom nalaza iz prethodna dva cilja i izradom dviju lista. Jedna lista namijenjena je čelnicima i službenicima u JLS i JRS kako bi mogli procijeniti postojeće potrebe, resurse i kapacitete u svojoj zajednici pod vidom planiranja ili provedbe aktivnosti za integraciju. Druga je lista namijenjena azilantima i služi samoprocjeni potreba i stupnja njihovog zadovoljavanja. Sukladno navedenom, polazište za odabir i razradu instrumenta je multidimenzionalni koncept integracije stranaca u domicilno društvo, koji je usmjeren na procese i dimenzije integracije osoba pod međunarodnom zaštitom (s punim statusom azila i sa statusom supsidijarne zaštite) u hrvatsko društvo u cjelini, ali i u pojedinačne lokalne zajednice u hrvatskim regijama obuhvaćenih istraživanjem.

Rezultati istraživanja su predstavljeni na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama te su dostupni u publikaciji Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica.

Suradnici na istraživanju:

Prof. dr. sc. Dean Ajduković, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu (glavni voditelj istraživanja)

Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu (voditeljica kvantitativnog istraživanja)

Dr. sc. Margareta Gregurović, Institut za migracije i narodnosti

Dr. sc. Jelena Matić Bojić, Institut za društvena istraživanja

Doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić, Institut za migracije i narodnosti/Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu (voditelj kvalitativnog istraživanja)

Trajanje: 

2017.–2018.

Financiranje:

Nacionalni program Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije (AMIF)

Više informacija dostupno na:

https://pravamanjina.gov.hr/projekti/fond-za-azil-migracije-i-integraciju-amif/podrska-integraciji-drzavljana-trecih-zemalja-kojima-je-potrebna-medjunarodna-zastita/939

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content