Otvoreni natječaji za više radnih mjesta

Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

1. na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (znanstveni savjetnik – drugi izbor), znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj

2. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 3 izvršitelja

3.  na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest – 2 izvršitelja

4. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, interdisciplinarno područje znanosti – 1 izvršitelj

5. na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja djelatnosti Instituta i znanstvene radove objavljene u međunarodno priznatimčasopisima i publikacijama.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis (opći podaci, podaci o školovanju, stečena sprema i akademski stupanj doktora znanosti)
  • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
  • odluku o izboru znanstveno zvanje (preslik)
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (preslik)
  • bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17), dostaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je pristupnik dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacija, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Pristupnik koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se pristupnikom u postupku javnog natječaja.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto – točka natječaja – naziv radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.imin.hr.

Objava Natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta, na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti 21. siječnja 2022. godine.

Objava Natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta, u Narodnim novinama, broj 9/2022 od 21. siječnja 2022. godine.                                                                           

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content