Ostali međunarodni programi


 • Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)

Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) novi je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007.–2013. koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, Phare, ISPA i SAPARD. Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća EU br. 1085/2006, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje iznosi 11,468 milijardi eura. Osnovni su ciljevi programa IPA pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovu usklađivanju i provedbi  pravne stečevine EU te priprema za korištenje strukturnih fondova. Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti: 

 1. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija 
 2. Prekogranična suradnja
 3. Regionalni razvoj 
 4. Razvoj ljudskih potencijala
 5. Ruralni razvoj

Natječaje u okviru programa IPA objavljuju provedbene agencije za pojedinu komponentu. Za područje društvenih i humanističkih znanosti relevantni natječaji objavljuju se u okviru 2. komponente Prekogranična suradnja (http://www.safu.hr/hr/natjecaji?sid=9d1f95b35f6189dc9e44783b01cdd1d1), te u okviru 4. komponente Razvoj ljudskih potencijala (http://www.hzz.hr/dfc/default.aspx?id=69 i http://www.aso.hr). Više informacija na:  Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova

 • Zaklada Anna Lindh 

Zaklada Anna Lindh  organizacija je koju podržava više od 40 euromediteranskih zemalja u cilju zbližavanja ljudi kao način poticanja dijaloga između kultura i uvažavanja razlika.U svrhu postizanja tog cilja Zaklada provodi regionalnu incijativu u prostoru Euromeda i podupire lokalne aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva koje zagovoraju bolje razumijevanje ljudi, religija i uvjerenja te se bore za ljudska prava i demokraciju.Više informacija na: http://www.euromedalex.org

 • Bilateralna suradnja

Bilateralna obrazovna i znanstvenoistraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima, a strukturirana je u: 

 1. područje visokoškolske i znanstvene suradnje. 
 2. područje odgoja i obrazovanja na razini osnovnih i srednjih škola. 

Visokoškolska i znanstvena suradnja obuhvaća razmjenu stipendija i provedbu međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Više informacija na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2026

 • Multilateralna suradnja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pruža administrativnu, stručnu i financijsku potporu sudjelovanju hrvatskih odgojnoobrazovnih, znanstvenoistraživačkih i sportskih ustanova te vladinih i nevladinih organizacija u multilateralnim programima globalnih, europskih i regionalnih organizacija i inicijativa. Više informacija na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2072

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content