Migracije i regionalni razvoj Hrvatske

Migracije i regionalni razvoj Hrvatske

Urednik: Ivan Lajić
Izdavač: IMIN
Godina izdanja: 2010.
Opseg: 172 str.
Format: 25 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-6028-25-2

Cijena: 13,27 € (100kn)

Opis

Monografija Migracije i regionalni razvoj Hrvatske rezultat je višegodišnjeg rada skupine istraživača (projekta Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske) raznovrsnih znanstvenih profila i interesa, koji su različitim metodama i pristupima nastojali odgovoriti na neka pitanja međuodnosa pojedinih oblika migracija i formiranja regionalnih fenomena, struktura i procesa. U šest radova, koje potpisuje jednak broj autora, razmatra se odnos između migracija i regionalnih razvojnih procesa iz perspektive demografije, demogeografije, sociologije, psihologije i povijesti.

Knjiga je koncipirana na način da čitatelja uputi u složenost fenomena migracija kroz dijalog više znanstvenih područja. Iako radovi u ovoj knjizi mogu samostalno egzistirati kao poglavlja oni upravo u međuodnosu i komparativnoj perspektivi pružaju sliku hrvatskog društva koje se mijenja migracijskim procesima. Njihov je cilj bio definirati u kolikoj su mjeri suvremene, ali i povijesne migracije (Slavonija) utjecale na regionalni razvoj pojedinih regija Hrvatske. Zaključak je da su utjecale na sve segmente društveno-gospodarskog razvoja.

* * *

»Budući da je ovo znanstveno polivalentni rad nismo u novijoj hrvatskoj znanstvenoj literaturi našli knjigu koja na ovakav način nastoji dovesti u interakciju migracije i regionalni razvoj. Stoga smatramo da ova knjiga predstavlja prvenstveno znanstveni doprinos regionalnoj demografiji, ali i geografiji, sociologiji, psihologiji i regionalnoj ekonomiji Hrvatske.«
(Izvadak iz recenzije prof. dr. sc. Anđelka Akrapa)

»Radovi prezentirani u knjizi utemeljeni su na relevantnim teorijskim konceptima, ali i vrijednim statističkim podacima i obradama čiji rezultati mogu poslužiti kao važne smjernice za upravljačke i planerske politike u hrvatskom društvu, osobito za područje regionalnog planiranja. Zbog kvalitete tekstova i raznovrsnosti pristupa može se očekivati da će knjiga postati referentno djelo za demografe, sociologe, ali i za druge struke koje su zainteresirane za ovo područje istraživanja.«
(Izvadak iz recenzije dr. sc. Anke Mišetić)

SADRŽAJ

Predgovor

I. Migracije i demografski razvoj regije (Ivan Lajić)
1. Što je demografska regija i kako postaviti njezine granice?
2. Tipovi prostorne pokretljivosti i demografski razvoj
3. Migracije i demografski razvoj regije
3.1. Utjecaj migracija na demografski razvoj regije porijekla migranata
3.2. Utjecaj migracija na demografski razvoj regije primitka migranata
4. Literatura

II. Populacijski razvoj gradskih regija Hrvatske 1948. – 2001.
(Sanja Klempić Bogadi)
Uvod
1. Pregled dosadašnjih istraživanja
2. Veličina i struktura gradskih regija Hrvatske 2001.
2.1. Model izdvajanja gradske regije
2.2. Prostorni obuhvat gradskih regija 2001.
2.3. Stupanj urbanizacija naselja
3. Demografske promjene i procesi u gradskim regijama
3.1. Populacijska dinamika gradskih regija
3.2. Razmještaj stanovništva unutar gradskih regija
4. Prirodno kretanje
5. Migracije i preobrazba gradskih regija
6. Zaključak
7. Literatura
8. Izvori podataka

III. Povezanost populacijske dinamike i promjena u stambenom fondu
– primjer Srednje Dalmacije (1981.-2001.) (Roko Mišetić)
Uvod
1. Definiranje srednjodalmatinskog prostora i određivanje
naseljskih skupina
2. Promjena broja stanovnika Srednje Dalmacije u razdoblju
1981. – 2001. godine
3. Promjena broja i površine stanova Srednje Dalmacije 1981. – 2001.
4. Povezanost populacijske dinamike i promjene broja i površine
stanova u Srednjoj Dalmaciji u razdoblju 1981. – 2001.
4.1. Odnos indeksa promjene broja stanova i skupine naselja kombinacijom
tri kriterija: prostorne određenosti, demografske veličine 1981. godine
i smjera promjene broja stanovnika u razdoblju 1981.-2001.
4.2. Odnos indeksa promjene površine stanova i skupine naselja kombinacijom
tri kriterija: prostorne određenosti, demografske veličine 1981. godine
i smjera promjene broja stanovnika u razdoblju 1981.-2001.
4.3. Odnos indeksa promjene broja stanova i skupine naselja kombinacijom
dva kriterija: prostorne određenosti i tipa općeg kretanja stanovništva
u razdoblju 1981.-2001.
4.4. Odnos indeksa promjene površine stanova i skupine naselja kombinacijom
dva kriterija: prostorne određenosti i tipa općeg kretanja stanovništva
u razdoblju 1981.-2001.
5. Zaključak
6. Literatura

IV. Etnodemografski razvoj Slavonije u dvadesetom stoljeću
(utjecaj ratova i kolonizacija)(Mario Bara, Ivan Lajić)
Uvod
1. Metodološki problemi i napomene uz metode rada
2. Etnička heterogenost Slavonije do dvadesetog stoljeća
3. Geografska rasprostranjenost etničkih/nacionalnih grupa
4. Migracije u razdoblju Austro-Ugarske Monarhije (od 1900. do 1918. g.)
4.1. Neregularno kretanje stanovništva tijekom i nakon Prvoga svjetskog rata
4.2. Promjene u etničkoj/nacionalnoj strukturi
5. Agrarne reforme i kolonizacije
5.1. Državna i privatna kolonizacija
6. Planske (usmjerene), prinudne i prisilne migracije u Slavoniji
tijekom i nakon Drugoga svjetskog rata
6.1. Kolonizacija u razdoblju NDH
6.2. “Vlak bez voznog reda” – novi val kolonizacije Slavonije u poraću
7. Demografski razvoj u razdoblju od 1953. do 1991. godine
7.1. Deagrarizacija, urbanizacija i promjene u etničkoj/nacionalnoj strukturi
8. Utjecaj Domovinskog rata na promjenu nacionalnih struktura
slavonskih županija
8.1. Promjene u broju pripadnika nacionalnih manjina Slavonije i starenje
ukupne populacije između 1991. i 2001. godine
9. Zaključak
10. Literatura
11. Izvori podataka

V. Povezanost zadovoljstva, osobina ličnosti i demografskih varijabli
na uzorku hrvatskih sudionika (s osvrtom na rezultate u Šibensko
kninskoj županiji) (Ivana Lučev)
1. Postupak, sudionici i instrumenti
2. Zadovoljstvo2.1.Spolne razlike
2.2.Doseljenost i zadovoljstvo
3. Zaključna razmatranja
4. Literatura

VI. Migracije kao sudbina – hrvatski otoci i starenje stanovništva
(Sonja Podgorelec)
Uvod
1. Starost otočnog stanovništva
1.1. Metodološke napomene
2. Migracije i otočno stanovništvo
2.1. Stanovnici nemigranti
2.2. Unutarotočni migranti
2.3. Iseljenici
2.4. Optanti
2.5. Cirkulanti
2.6. Povratnička umirovljenička migracija
2.7. Turisti i useljavanje na otok
2.8. Radna imigracija
3. Temeljne vrijednosti života starih otočana
3.1. O kvaliteti života
4. Istraživanje
4.1. Životne vrijednosti
4.2. Aktivnosti
4.3. Zdravlje
4.4. Značajni drugi
4.5. Materijalne vrijednosti
4.6. Dom
5. Zaključak
6. Literatura

VII. Zaključak
Summary
O autorima priloga

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content