NATJEČAJ


INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

 

Na temelju odluke ravnateljice Instituta za migracije i narodnosti

 

raspisuje se

 

NATJEČAJ

 

za popunu upražnjenog sistematiziranog položajnog radnog mjesta I. vrste (položaj I. vrste) – voditelj Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova – 1 izvršitelj

 

Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu, odnosno računalnih programa za potrebe financijsko-računovodstvenih poslova, poznavanje engleskog jezika, probni rad šest (6) mjeseci.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis u Europass formatu (navesti adresu, adresu elektroničke pošte i kontakt telefon)
  • dokaz o državljanstvu (preslik)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
  • dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evideniciji) (preslik)
  • ugovor o radu ili potvrdu poslodavca ili drugu ispravu kojom se dokazuje ostvareno radno iskustvo (koji moraju sadržavati opis i vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je pristupnik obavljao navedene poslove) (preslik)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (preslik).

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Institut za migracije i narodnosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu, dostupne na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama sukladno članku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj za voditelja Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova."

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine", broj 82/08 i 69/17), dostaviti osobe obaju spolova.

 

Nakon uže selekcije pristupnika, obavit će se razgovor. O datumu razgovora pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom poštom.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje Institut za migracije i narodnosti će na mrežnim stranicama www.imin.hr u roku od 8 dana od provedenog postupka izbora pristupnika objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku, te uz prethodnu suglasnost pristupnika, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je pristupnik odabran.

                                                          

 

Objava Natječaja za popunu upražnjenog sistematiziranog položajnog radnog mjesta I. vrste (položaj I. vrste) – voditelj Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova – 1 izvršitelj, na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti 17. svibnja 2019. godine.

 

Objava Natječaja za popunu upražnjenog sistematiziranog položajnog radnog mjesta I. vrste (položaj I. vrste) – voditelj Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova – 1 izvršitelj, u Narodnim novinama, broj 50/2019 od 17. svibnja 2019. godine.

 

 

Obavijest o rezultatima izbora

 

 

 

Relevantni podaci o izabranoj pristupnici