NATJEČAJ


INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto)

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), uvjete utvrđene Statutom Instituta za migracije i narodnosti i Pravilnikom o ustroju radnih mjesta i položaja u Institutu za migracije i narodnosti:

 

Uvjeti:završen diplomski studij prema ranije važećim propisima, odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera u skladu s osnovnom djelatnošću Instituta i iskustvo suradnje na znanstvenom projektu, poznavanje rada na računalu, aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika, radno iskustvo najmanje dvije (2) godine na istim ili sličnim poslovima, probni rad šest (6) mjeseci.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

 

  • ispunjeni i potpisani obrazac Europass životopisa 
  • diplomu (društveni ili humanistički smjer) (preslik)
  • dokaz o radnom iskustvu – potvrde poslodavca o trajanju radnog odnosa i vrsti poslova ili ugovor o radu iz kojih mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova (preslik) ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izvornik)
  • dokaz o iskustvu suradnje na znanstvenom projektu (preslik)
  • dokaz o znanju engleskog jezika i još jednog stranog jezika (preslik).

 

 

U prijavi na natječaj navode se podatci pristupnika (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela/e-adresa) isključivo za potrebe natječajnog postupka.

 

Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Institut za migracije i narodnosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu, dostupne na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Pristupnici koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu prijavu sa svim traženim dokazima bit će pozvani na testiranje motivacije i znanja (stručno testiranje).

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad šest (6) mjeseci.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine", broj 82/08 i 69/17), dostaviti osobe obaju spolova.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.                            

 

 

 

 

                                                                       Institut za migracije i narodnosti

 

 

 

 

 

 

Natječaj za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto) je objavljen na službenim interentskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti 13. lipnja 2018. godine, a u Narodnim novinama", broj 54/2018 od 13. lipnja 2018. godine.