NATJEČAJ


Na temelju odluke vršiteljice dužnosti ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

raspisuje se

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog položajnog radnog mjesta I. vrste (položaj I. vrste) – voditelj Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova – 1 izvršitelj

Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu, odnosno računalnih programa za potrebe financijsko-računovodstvenih poslova, poznavanje engleskog jezika, probni rad šest (6) mjeseci.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-    životopis u Europass formatu (navesti adresu, adresu elektroničke pošte i kontakt telefon)
-    domovnicu (preslik)
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
-    dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evideniciji) (preslik)
-    ugovor o radu ili potvrdu poslodavca ili drugu ispravu kojom se dokazuje ostvareno radno iskustvo (koji moraju sadržavati opis i vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je pristupnik obavljao navedene poslove) (preslik)
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (preslik).

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.

Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Institut za migracije i narodnosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu, dostupne na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama sukladno članku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj za voditelja Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova."

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08), dostaviti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

 

Obavijest o rezultatima izbora