NATJEČAJ


 

Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti temeljem članka 26. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04), članka 38. i 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97-ispr. i 47/99-ispr.) te članka 29. i 30. Statuta Instituta za migracije i narodnosti, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta
 
1. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
 
-          da je izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u znanstvenom polju u kojem Institut obavlja svoju djelatnost,
-          da je istaknuti znanstvenik s iskustvom u vođenju znanstvenih projekata.
 
2. Uz prijavu na natječaj pristupnik treba priložiti:
 
-          životopis s popisom znanstvenih i stručnih radova,
-          domovnicu,
-          diplomu o akademskom stupnju i dokaz o izboru u znanstveno zvanje (izvornik ili ovjereni preslik),
-          dokazi o članstvu u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim asocijacijama,
-          uvjerenje o nekažnjavanju,
-          pisani prijedlog programa vođenja Instituta u izbornom razdoblju.
 
3. Ravnatelj se imenuje za razdoblje od četiri godine.
 
4. Prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb, s naznakom Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 116/03) javiti osobe oba spola.
 
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.