NATJEČAJ


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3
10000 Zagreb
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija ili politologija ili psihologija ili ekonomija ili za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija – 1 izvršitelj (popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta)
 
Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07 i 45/09) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja djelatnosti Instituta, kao i iskustvo rada na međunarodnim projektima i znanstvene radove u znanstvenim časopisima indeksiranim u Current Contentsu ili drugim međunarodno priznatim časopisima i publikacijama.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 
-    životopis
-    preslik domovnice
-    preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti
-    preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik
-    popis znanstvenih radova.
 
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".
 
Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine" broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.