NATJEČAJ


 

Institut za migracije i narodnosti
Trg Stjepana Radića 3
Zagreb
raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
1. za izbor:
 
- jednog znanstvenog novaka za zasnivanje radnog odnosa u suradničkom zvanju asistenta, na određeno vrijeme od šest godina za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna geografija i demografija ili ekonomija ili sociologija ili za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest za rad na znanstvenom projektu 076-0762385-2375 "Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske"
 
- jednog znanstvenog novaka – mladog urednika časopisa za zasnivanje radnog odnosa u suradničkom zvanju asistenta, na određeno vrijeme od šest godina za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija za rad na znanstvenom projektu 076-0762385-1516 "Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa"
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i uvjete prema Naputku za izradu rang liste za odobrenje znanstvenih novaka i provedbu natječajnog postupka u znanstvenim organizacijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 14. ožujka 2007. godine.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:
- kratak životopis
- preslik domovnice
- preslik diplome o odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi
- prijepis svih ocjena tijekom studija
- potvrdnicu fakulteta kojom se potvrđuje da pristupnik spada u 10% najboljih diplomiranih studenata na godini ili se nalazi među 10 najboljih diplomiranih studenata, ako je broj studenata na tom smjeru manji od 100
 
2. za prijam na radno mjesto I. vrste:
 
- stručni suradnik - informatičar
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- VSS (računarstvo ili informatika ili informatologija (bibliotekarstvo)
- znanje engleskog jezika
 
Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:
- životopis
- preslik domovnice
- preslik diplome VSS
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama."
 
Prijave na natječaj šalju se na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "natječaj za znanstvene novake" odnosno "natječaj za stručnog suradnika-informatičara".
 
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
 
Pristupnici na natječaj biti će obaviješteni o rezultatu izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.