NATJEČAJ


 

Institut za migracije i narodnosti
Trg Stjepana Radića 3
10000 Zagreb
 
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje geografija – 1 izvršitelj (sistematizirano znanstveno radno mjesto)
 
Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09 i 63/11) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja djelatnosti Instituta i znanstvene radove u znanstvenim časopisima indeksiranim u Current Contentsu ili drugim međunarodno priznatim časopisima i publikacijama.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 
-    životopis
-    preslik domovnice
-    preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti
-    preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik
-    popis znanstvenih radova.
 
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".
 
Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine" broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.