NATJEČAJ


INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3
Zagreb
 
Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti temeljem članka 26. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08) te članaka 29. i 30. Statuta Instituta za migracije i narodnosti, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta
 
 
1. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
 
da je izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u znanstvenom polju u kojem Institut obavlja svoju djelatnost.
 
2. Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:
 
životopis s popisom znanstvenih i stručnih radova,
domovnicu,
diplomu o akademskom stupnju i dokaz o izboru u znanstveno zvanje (izvornik ili ovjereni preslik),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
pisani prijedlog programa vođenja Instituta u izbornom razdoblju.
 
3. Ravnatelj se imenuje za razdoblje od četiri godine.
 
4. Prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb, s naznakom Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08) javiti osobe oba spola.
 
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.