NATJEČAJ


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje geografija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima  iz područja rada Instituta i znanstvene radove objavljene u međunarodno priznatimčasopisima i publikacijama.

 

Uz pisanu prijavu pristupnici moraju priložiti:

 

-          životopis

-          odluku o izboru u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik (preslika)

-          dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (preslika)

-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine", broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

                                                                                 

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama", broj 39/2016. od 28. travnja 2016. godine.

 

 

Obavijest o rezultatima izbora