NATJEČAJ


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1. za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

 

2. za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (sistematizirano znanstveno radno mjesto)

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima  iz područja rada Instituta i znanstvene radove objavljene u međunarodno priznatimčasopisima i publikacijama.

 

Uz pisanu prijavu pristupnici moraju priložiti:

 

-          životopis

-          odluku o izboru u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik (preslik)

-          dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine", broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                              

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama", broj 9/2016 od 27. siječnja 2016. godine.

 

Obavijest o rezultatima izbora