NATJEČAJ


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3

10000 Zagreb

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta III. vrste (položaj III. vrste) – voditelj Pododjeljka za administrativne i opće poslove (voditelj odsjeka III. vrste) – 1 izvršitelj

 

Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati sljedeće uvjete: SSS, radno iskustvo najmanje dvije (2) godine na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu i poznavanje osnova engleskog jezika.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  •  životopis
  •  domovnicu (preslika)
  •  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  •  dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) (preslika)
  •  potvrdu poslodavca ili drugu ispravu kojom se dokazuje ostvareno radno iskustvo (preslika)
  •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (preslika).

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

 

Prednost će imati kandidati koji imaju znanje i iskustvo rada u aplikaciji Uredsko poslovanje u Sustavu poslovnih informacija.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom"Za natječaj za voditelja Pododjeljka za administrativne i opće poslove (voditelj odsjeka III. vrste)".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", br. 82/08), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" br. 137/2015. od 23. prosinca 2015. godine.