NATJEĆAJ


Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08) te članaka30. i 31. Statuta Instituta za migracije i narodnosti, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti od 16. ožujka 2015. godine (KLASA: 003-08/15-01/02; URBROJ: 08-01/01-15/1), Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

za izbori imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

 

 

1. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 

-          da je izabrana u znanstveno zvanje višegznanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u području registrirane djelatnosti Instituta (područje društvenih znanosti).

 

2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat je obvezan priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedećih dokumenata:

 

-          životopis s popisom znanstvenih radova

-          diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti

-         odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u području društvenih znanosti

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

-          pisani prijedlog programa vođenja Instituta u izbornom razdoblju.

 

3. Ravnatelj se imenuje za razdoblje od četiri godine.

 

4. Rok za podnošenje prijava na natječaj je15 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Instituta.

 

Prijave s dokazima šalju sena adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb, s naznakom Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08), javiti osobe oba spola.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" br. 32/2015. od 20. ožujka 2015.