NATJEČAJ


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3

10000 Zagreb

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste (položaj I. vrste) – voditelj Odsjeka knjigovodstveno-analitičkih poslova – 1 izvršitelj

 

Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera (stečena VSS prema ranije važećim propisima), najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računalu, odnosno računalnih programa za potrebe knjigovodstveno-analitičkih poslova i poznavanje stranog jezika.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-          životopis

-          presliku domovnice

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (izvornik ili ovjerena preslika)

-          potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (izvornik ili ovjerena preslika)

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili ovjerena preslika).

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom"Za natječaj za voditelja Odsjeka knjigovodstveno-analitičkih poslova".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama“ br. 3/2014. od 10. siječnja 2014.