NATJEČAJ


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3

10000 Zagreb

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (sistematizirano znanstveno radno mjesto)

 

Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09 i 63/11) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta i znanstvene radove objavljene u međunarodno priznatimčasopisima i publikacijama.

 

Uz pisanu prijavu pristupnici moraju priložiti:

-          životopis

-          dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (preslika)

-          odluku o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik (preslika)

-          popis znanstvenih radova i opis dosadašnjeg rada.

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom"Za natječaj".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine", broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" br. 71/2013. od 14. lipnja 2013. godine.