NATJEČAJ


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3

10000 Zagreb

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik – za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

 

Pristupnici na natječaj dužni su uz opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09 i 63/11) te imati iskustvo rada iz područja znanstvene djelatnosti Instituta i znanstvene radove objavljene u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-          životopis

-          presliku diplome o akademskom stupnju doktora znanosti

-          presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje viši znanstveni  

           suradnik

-          popis znanstvenih radova.

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine" broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 101/2012, od 6. rujna 2012. godine.