NATJEČAJ


 

INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto)

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), uvjete utvrđene Statutom Instituta za migracije i narodnosti i Pravilnikom o ustroju radnih mjesta i položaja u Institutu za migracije i narodnosti:

 

Uvjeti: završen diplomski studij prema ranije važećim propisima, odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera u skladu s osnovnom djelatnošću Instituta i iskustvo suradnje na znanstvenom projektu, poznavanje rada na računalu, aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika, radno iskustvo najmanje dvije (2) godine na istim ili sličnim poslovima, probni rad šest (6) mjeseci.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

 

 - ispunjeni i potpisani obrazac Europass životopisa 

- diplomu (društveni ili humanistički smjer) (preslik)

- dokaz o radnom iskustvu – potvrde poslodavca o trajanju radnog odnosa i vrsti poslova ili ugovor o radu iz kojih mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova (preslik) ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izvornik)

- dokaz o iskustvu suradnje na znanstvenom projektu (preslik)

- dokaz o znanju engleskog jezika i još jednog stranog jezika (preslik).

 

 

U prijavi na natječaj navode se podatci pristupnika (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela/e-adresa) isključivo za potrebe natječajnog postupka.

 

Pristupnici koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu prijavu sa svim traženim dokazima bit će pozvani na testiranje motivacije i znanja (stručno testiranje).

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad šest (6) mjeseci.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine", broj 82/08 i 69/17), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Dan objave Natječaja   za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto) na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti je 4. kolovoza 2017. godine.

Natječaj za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto) je objavljen u „Narodnim novinama", broj 77/2017 od 4. kolovoza 2017. godine.

 

Obavijest o rezultatima izbora

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb

 

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08) te članaka30. i 31. Statuta Instituta za migracije i narodnosti od 16. prosinca 2013. godine, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti od 26. lipnja 2017. godine (KLASA: 003-08/17-01/03; URBROJ: 08/01-17/1), Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbori imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

 

 

1. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 

-  da je izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u području registrirane djelatnosti Instituta (područje društvenih znanosti).

 

2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat je obvezan priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:

 

-  životopis s popisom znanstvenih radova

-  diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti

-  odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u području društvenih znanosti

-  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

-  pisani prijedlog programa vođenja Instituta u izbornom razdoblju.

 

3. Ravnatelj se imenuje za razdoblje od četiri godine.

 

4. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 45 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Instituta.

 

Prijave s dokazima šalju se na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb, s naznakom "Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta".

 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08), javiti osobe oba spola.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

 

 

Dan objave Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti na službenim interentskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti je 12. srpnja 2017. godine.

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti je objavljen u "Narodnim novinama", broj 67/2017 od 12. srpnja 2017. godine.