NATJEČAJ


INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto)

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), uvjete utvrđene Statutom Instituta za migracije i narodnosti i Pravilnikom o ustroju radnih mjesta i položaja u Institutu za migracije i narodnosti:

 

Uvjeti:završen diplomski studij prema ranije važećim propisima, odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera u skladu s osnovnom djelatnošću Instituta i iskustvo suradnje na znanstvenom projektu, poznavanje rada na računalu, aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika, radno iskustvo najmanje dvije (2) godine na istim ili sličnim poslovima, probni rad šest (6) mjeseci.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

 

-       ispunjeni i potpisani obrazac Europass životopisa 

-       diplomu (društveni ili humanistički smjer) (preslik)

-     dokaz o radnom iskustvu – potvrde poslodavca o trajanju radnog odnosa i vrsti poslova ili ugovor o radu iz kojih mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova (preslik) ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izvornik)

-      dokaz o znanju engleskog jezika i još jednog stranog jezika (preslika).

 

 

U prijavi na natječaj navode se podatci pristupnika (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela/e-adresa) isključivo za potrebe natječajnog postupka.

 

Pristupnici koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu prijavu sa svim traženim dokazima bit će pozvani na testiranje motivacije i znanja (stručno testiranje).

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad šest (6) mjeseci.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine", broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.    

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama", broj 15/2017 od 17. veljače 2017. godine.

 

 

Obavijest o rezultatima izbora