NATJEČAJ


Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto)

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta i znanstvene radove objavljene u međunarodno priznatimčasopisima i publikacijama.

 

Uz pisanu prijavu pristupnici moraju priložiti:

 

-         životopis

-        dokaz o stečenom akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslik)

-        dokaz o ispunjavanju općih uvjeta iz članka 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (preslik)

-        bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama" na adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

 

Prijave na natječaj mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine", broj 82/08), dostaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici na natječaj će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

                            

Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj (upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto), objavljen je u „Narodnim novinama", broj 69/2016 od 27. srpnja 2016. godine.

 

Obavijest o rezultatima

 

 

 

 

 

INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb

 

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08) te članaka30. i 31. Statuta Instituta za migracije i narodnosti od 16. prosinca 2013. godine, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti od 14. srpnja 2016. godine (KLASA: 003-08/16-01/04; URBROJ: 08/01-16/1), Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za izbori imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

 

 

1. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 

-          da je izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u području registrirane djelatnosti Instituta (područje društvenih znanosti).

 

2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat je obvezan priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:

 

-          životopis s popisom znanstvenih radova

-          diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti

-         odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u području društvenih znanosti

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

-          pisani prijedlog programa vođenja Instituta u izbornom razdoblju.

 

3. Ravnatelj se imenuje za razdoblje od četiri godine.

 

4. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 45 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Instituta.

 

Prijave s dokazima šalju sena adresu: Institut za migracije i narodnosti, Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb, s naznakom "Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta".

 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

Na natječaj se mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08), javiti osobe oba spola.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije inarodnosti objavljen je u "Narodnim novinama", br. 67/2016 od 20. srpnja 2016. godine