Dr. sc. Zlatko ŠRAM

viši znanstveni suradnik


Akademska naobrazba:

 • Doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, radnjom „Društveni karakter, politička kultura i struktura ličnosti: komparativna analiza zagrebačkih i beogradskih studenata".
 • Magistrirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer komparativna politika, radnjom „Socijalni stavovi i osobine ličnosti kao komponente političke kulture: komparacija različitih etničkih skupina i stranačkih preferencija u Vojvodini".
 • Apsolvirao jednopredmetni studij engleskog jezika i književnosti na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Od 2008 − Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • Od 1994. do 2008. Centar za društvena istraživanja, d.o.o., Subotica
 • Od 1984. do 1993. Centar za socijalni rad, Analitičko-istraživačka jedinica, Subotica
 • Od 1973. do 1984. Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

Znanstveni interes:

 • Interrelacije etničkih stavova, ideologijskih obrazaca, vrijednosnih orijentacija, religioznosti i osobina ličnosti

Projekti:

 • Etnički stavovi i struktura ličnosti (2009), Institut za migracije i narodnosti
 • Nacionalne manjine u Hrvatskoj i eurointegracijski procesi, od 2008. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (voditelj dr. sc. Dragutin Babić))
 • The Acquisition of Nationalistic Attitudes: A Comparison of Serbian, Croatian and Hungarian Youth (1995), Civic Education Project u Szegedinu u suradnji s prof. Daniel C. Bruch (Yale University).
 • Stavovi i vrijednosti građana Vojvodine (1997), voditelj, Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske, Uprava za znanstveno-stručna istraživanja i programe
 • Religioznost, društveni stavovi i ličnost katoličkih i pravoslavnih vjernika (1999) voditelj, Teološko-katehetski institut Subotičke biskupije, Subotica. Politički stavovi građana na jugu Srbije i Sandžaku (2001),
 • Savezno ministarstvo za nacionalne i etničke zajednice, SR Jugoslavija (ministar, dr. Rasim Ljajić)
 • Vrijednosne orijentacije i stranačke preferencije građana Srbije (2005), voditelj mr. sc. Srećko Mihailović, Institut društvenih nauka, Beograd

Odabrana bibliografija:

Knjige (monografije) i studije

 • Šram, Z. (2000). Ideologijski obrasci i osobine ličnosti. Subotica: Hrvatski kulturni centar «Bunjevačko kolo».
 • Šram, Z. (2000). Latentne strukture nacionalne svijesti: konstrukcija skale etnocentrizma. Subotica: Hrvatski kulturni centar «Bunjevačko kolo».


Poglavlja u knjizi

 • Šram, Z. (2016). Materijalistička i prosocijalna orijentacija, desna autoritarnost i orijentacija socijalnoj dominaciji kao prediktori ideoloških obrazaca kod građana istočne Slavonije i Baranje. U: D. Babić, A. Vukić i F. Škiljan (ur.), Slavonija - hrvatska i europska regija (str. 67-101). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti.
 • Šram, Z. (2016). Kongruentnost političke kulture, tipa društava i društvenog karaktera. U: M. Perić Kaselj (ur.), Tihomil Rađa – društveni kontekst hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije (str. 27-49). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti: Hrvatska matica iseljenika.
 • Šram, Z. (2015). Nacionalna svijest i ideološki sindrom protektivnog socijalizma bunjevačkih Hrvata u Vojvodini. U: Ljiljana Dobrovšak i Ivana Žebec Šilj (ur.), Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina ‒ europski izazovi (str. 327-346). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
 • Dulić, J., Šram, Z. (2012). Političko-ideološke orijentacije kao komponente političke kulture bačkih Hrvata - komparacija nacionalnih skupina u Subotici. U: M. Bara i A. Vukić (ur.), Hrvati u Vojvodini: identitet(i), procesi i društvene aktivnosti (str. 15-35). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.
 • Šram, Z. (2006). Socijalni stavovi i osobine ličnosti kao komponente političke kulture. U: S. Mihailović (ur.), Pet godina tranzicije u Srbiji II (str. 200-218). Beograd: Socijaldemokratski klub i Fondacija Friedrich Ebert.
 • Šram, Z. (2004). Vrednosti i devijantno ponašanje mladih. U: S. Mihailović (ur.), Mladi zagubljeni u tranziciji (str. 65-93). Beograd: Centar za proučavanje alternativa.
 • Šram, Z. (1995). Authoritarianism and Etatism as Predictors of Nationalism in the Shadow of Civil War in Former Yugoslavia. U: D.C. Bruch i R.I. Ellman (ur.), Toward a Theory of Nationalism: Cross Cultural Perspectives (str.183-193). Szeged: Civic Education Project Books.


Radovi u časopisima

 • Šram, Z. (2015). Evaluating the Structure of Nationalistic Attitudes. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 3 (9B): 1503-1514.
 • Šram, Z. (2015). Psychopathic Personality Traits (PPT-1), National Closeness and Prejudice, and Ethnic Minority Threat Perception. The International Journal od Social Sciences and Humanities Invention, 2 (12): 1770-1779.
 • Šram, Z. i Dulić, J. (2015). National threat perception, dominance-submissive authoritarian syndrome and totalitarian socialist ideology. The International Journal of Humanities and Social Science, 5 (9): 37-51.
 • Šram, Z. (2015). The effects of political cynicism and national siege mentality on the internalization of an anti-European sentiment. International Journal in Management and Social Science, 3 (11): 203-215.
 • Šram, Z. (2014). Eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza skale nacionlističkog sindroma. Političke perspektive, 10: 7-30.
 • Dragović, M., Milenković, S., Kocijančić, D., Šram, Z. (2013). Etiological Aspect of Left-Handedness in Adolescents. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 141 (5-6): 354-358.
 • Dragović, M., Badcock, J. C., Milenković, S., Gregurović, M. i Šram, Z. (2013). Social stereotyping of left-handers in Serbia. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 18 (6): 719-729.
 • Šram, Z. (2010). Etnocentrizam, percepcija prijetnje i hrvatski nacionalni identitet. Migracijske i etničke teme, 26 (2): 113-142.
 • Šram, Z., Mihailović, S. (2009). Sociološko samopozicioniranje na dimenziji lijevo - desno, stranačke preferencije i ideologija političkog totalitarizma. Međunarodne studije, 9 (2): 99-117.
 • Šram, Z. (2009). Socijalna alijenacija bunjevačkih Hrvata u Vojvodini. Sociologija i prostor, 47 (1): 3-25.
 • Šram, Z. (2009). Mentalitet nacionalnog opsadnog stanja i predsjednički izbori 2008. u Srbiji. Revija za sociologiju, 40 (1-2): 23-52.
 • Šram, Z. (2008). Ateizam i okultno. Teme: časopis za društvene nauke, 32 (2): 357-366.
 • Šram, Z. (2008). Ideologijska strukturiranost socijalno-ekonomskih orijentacija. Revija za socijalnu politiku, 15 (2): 209-223.
 • Šram, Z. (2008). Etnocentrizam, autoritarne tendencije i religioznost: relacije na uzorku zagrebačkih studenata. Migracijske i etničke teme, 24 (1-2): 49-66.
 • Šram, Z. (2007). Kulturni i politički konzervativizam bunjevačkih Hrvata u Vojvodini. Sociologija i prostor, 45 (1): 61-84.
 • Šram, Z. (2007). Socijalni konzervativizam i stranačke preferencije: slučaj Srbije Politička misao, 44 (4): 117-132.
 • Šram, Z. (2007). Anomija, depresivnost i antizapadna orirjentacija. Revija za sociologiju, 38 (3-4): 103-118.
 • Šram, Z. (2007). Vrednosti, ličnost i interesovanje za okultno. Psihijatrija danas, 39 (2): 213-223.
 • Šram, Z. (2003). Religioznost i ličnost: analiza odnosa na uzorku građana Subotice. Crkva u svijetu, 38 (3): 391-418.
 • Šram, Z. (2003). Vrijednosne orijentacije i struktura ličnosti: relacije na srednjoškolskom uzorku završnog razreda. Pedagogija, 41 (3-4): 91-114.
 • Šram, Z. (2002). Dimenzije etnocentrizma i nacionalna pripadnost. Društvena istraživanja, 11 (1): 1-22.
 • Šram, Z. (2001). Antizapadna orijentacija kao komponenta šire ideologijske matrice: slučaj Vojvodine. Politička misao, 38 (2): 91-110.
 • Šram, Z. (2001). Dimenzije agresivnosti kao psihološka pozadina političkih orijentacija i etnocentrizma: komparacija različitih sociodemografskih skupina u Vojvodini. Migracijske i etničke teme, 17 (4): 353-375.
 • Šram, Z. (2001). Religioznost i društvena svijest: analiza odnosa na uzorku građana Subotice. Crkva u svijetu, 36 (4): 389-419.
 • Šram, Z. (1998). Sociopatska agresivnost: pokušaj merenja i latentna struktura na predškolskom uzrastu. Nastava i vaspitanje, 47 (5): 845-860.
 • Šram, Z. (1992). Pojava devijantnosti kod srednjoškolske omladine u Subotici. Socijalna politika i socijalni rad, 28 (1): 21-33.
 • Šram, Z. (1991). Socijalna struktura i kvalitet života građana u stambenom naselju višespratnica u Subotici. Socijalna politika i socijalni rad, 27 (2-3): 48-62.

Opširnija bibliografija: